Čo môžu žiadať dotknuté osoby

Práva dotknutej osoby

Jednou z najvýznamnejších zmien, ktoré prináša nariadenie GDPR pre fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracovávané (t. j. dotknuté osoby), je výrazné posilnenie práv dotknutých osôb vo vzťahu k prevádzkovateľom. Tieto práva sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré sú prevádzkovateľmi o dotknutej osobe pracúvané, a to v akejkoľvek forme.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi najmä nasledovné práva:

  • právo na prístup k údajom
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie (zabudnutie)
  • právo na obmedzenie spracúvania
  • právo na prenosnosť osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • právo nebyť subjektom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania

 

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa informáciu o skutočnosti, či a aké osobné údaje prevádzkovateľ o dotknutej osobe spracúva (vrátane práva vyžiadať si kópie týchto informácií). V prípade, ak prevádzkovateľ o dotknutej osobe spracúva osobné údaje, má táto osoba tiež právo na informáciu o tom, na aký účel, v akých kategóriách a po akú dobu sa osobné údaje spracovávajú, akým príjemcom boli alebo budú tieto údaje poskytnuté, prípadne informácie o ich zdroji, ak boli získané od inej ako dotknutej osoby.

 

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na opravu, resp. doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o nej prevádzkovateľ spracúva.

 

Právo na vymazanie (zabudnutie)

Dotknutá osoba má, za podmienok ustanoveným nariadením GDPR, právo požadovať bezodkladné vymazanie osobných údajov, ktoré o nej prevádzkovateľ spracúva. Toto právo môže dotknutá osoba využiť najmä v prípade, ak (i) osobné údaje sa spracúvali nezákonne, (ii) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali, (iii) dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, (iv) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov, (v) osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. Nariadenie GDPR ustanovuje viacero výnimiek, pri splnení ktorých sa právo dotknutej osoby na vymazanie neuplatní.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracovania jej osobných údajov, ak dotknutá osoba napadne ich správnosť alebo ak namieta ich spracovanie, ďalej ak ich spracovanie je protizákonné, a tiež v prípade, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely, na ktoré boli pôvodne získané. V prípade, ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzili na základe uplatnenia si práva dotknutej osoby, možno tieto osobné údaje spracovať len za podmienok a spôsobom uvedeným v nariadení GDPR.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

Osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný na jej žiadosť poskytnúť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Dotknutá osoba má tiež právo tieto údaje preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej pôvodný prevádzkovateľ v takomto prenose bránil, pokiaľ sa ich pracovanie zakladá na súhlase dotknutej osoby alebo na zmluvnom vzťahu prevádzkovateľa s touto dotknutou osobou. Právo na prenositeľnosť k inému prevádzkovateľovi je povinný realizovať v zmysle nariadenia GDPR priamo prevádzkovateľ, pokiaľ to je technicky možné.

 

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

V prípade, ak dotknutá osoba namieta voči spracovaniu jej osobných údajov prevádzkovateľom, ktorý tieto údaje spracúva na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f), nesmie prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ich spracúvanie. Takéto oprávnené dôvody musia objektívne prevažovať nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby.

Oprávnená osoba môže tiež namietať voči spracovaniu jej osobných údajov, pokiaľ sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu, pričom v taktom prípade nesmie prevádzkovateľ tieto údaje ďalej spracovávať. Oprávnená osoba môže ďalej namietať voči spracovaniu jej osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, a to z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie.

 

Právo nebyť subjektom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (a to vrátane profilovania), pokiaľ takéto rozhodovanie má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju ovplyvňujú. Vyššie uvedené právo dotknutej osoby sa neuplatní v prípade, ak je rozhodnutie (i) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, (ii) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, (iii) je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.


Autor:
Lucia Semančínová

Ďalšie novinky

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky