COVID-19 a Dočasná ochrana podnikateľa

Dočasná ochrana podnikateľa – čo to je a ako môže pomôcť môjmu podnikaniu?

Klesli Vaše tržby? Zvýšili sa Vám počty pohľadávok po lehote splatnosti? Máte obavy z veriteľov a prípadného konkurzu?

Situácia súvisiaca s koronavírusom mala za následok aj prijatie zákona, ktorý zaviedol možnosť poskytnutia tzv. dočasnej ochrany podnikateľa. Poďme sa na tento inštitút pozrieť.

Dočasná ochrana podnikateľa – čo to je a ako môže pomôcť môjmu podnikaniu?

Účelom dočasnej ochrany je efektívne riešenie negatívnych následkov koronavírusu a s ním súvisiacej situácie v podnikateľskej  sfére.

Poskytnutie dočasnej ochrany má viacero účinkov:

 1. prerušenie konaní o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
 2. prerušenie konkurzných konaní vedených voči Vašej spoločnosti,
 3. dočasne nie ste povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu (štatutárom nehrozí vysoká pokuta ani trestnoprávne následky pre nepodanie návrhu),
 4. prerušenie exekučných konaní,
 5. záložný veriteľ nemôže začať výkon záložného práva aktíva, ktoré patria k Vášmu podniku,
 6. obmedzuje sa započítateľnosť pohľadávok,
 7. obmedzujú sa možnosti ukončenia zmlúv s Vašou spoločnosťou pre neuhradenie faktúr.

Podmienky dočasnej ochrany

Pre využitie dočasnej ochrany je daných niekoľko podmienok.

Podmienkou je značný nárast počtu pohľadávok po lehote splatnosti, či značný pokles tržieb v komparácii s rovnakým obdobím v roku 2019.

Ďalšou podmienkou je rozhodnutie súdu; dočasnú ochranu poskytuje súd, a to tak, že vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany.

Doba dočasnej ochrany

Dočasná ochrana je poskytnutá deň nasledujúci po dni zverejnenia potvrdenia v Obchodnom vestníku.

K zániku dočasnej ochrany dôjde 1. októbra 2020 (v prípade, že vláda jej trvanie nepredĺži do 31. decembra 2020).

Dočasná ochrana zanikne aj na základe rozhodnutia súdu o jej zrušení zo zákonom stanovených dôvodov. Medzi tieto dôvody patrí nesplnenie podmienok na poskytnutie dočasnej ochrany, resp. ich zánik. Dôvodom pre zrušenie dočasnej ochrany je aj porušenie povinností z nej vyplývajúcich.

K zrušeniu dočasnej ochrany možno pristúpiť aj na Vašu žiadosť.

Ako o dočasnú ochranu požiadať?

Právnická osoba podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu na predpísanom tlačive. Ak sa na takomto tlačive nepodá, súd na ňu nebude prihliadať. Obligatórnou podmienkou je autorizácia žiadosti. To znamená, že žiadosť musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorý máme k dispozícii.

Fyzická osoba – podnikateľ môže žiadosť podať aj osobne alebo poštou. Zákon dokonca neráta ani s úradným osvedčením podpisu žiadateľa. Prílohou, bez ktorej sa na žiadosť nebude prihliadať je kópia platného občianskeho preukazu.

Čo musí Vaša žiadosť obsahovať?

Žiadosť musí obsahovať všetky všeobecné ako aj osobitné náležitosti, s ktorými Vás radi oboznámime.

Čo vieme pre Vás urobiť?

Vzhľadom na to, že zákon umožňuje pri podávaní tejto žiadosti zastúpenie, naša kancelária je pripravená poskytnúť Vám pri týchto úkonoch komplexné právne služby vrátane:

 1. prípravy žiadosti,
 2. prípravy potrebných dokumentov,
 3. elektronického podania žiadosti,
 4. komunikácie so súdom,
 5. podrobné ozrejmenie právnych účinkov dočasnej ochrany vzhľadom na konkrétnu situáciu Vašej spoločnosti.

Najmä Vám komplexne vysvetlíme, čoho sa vyvarovať a oboznámime Vás s povinnosťami, ktorých porušenie by mohlo mať za následok zrušenie dočasnej ochrany.

 


Autor:

Ďalšie novinky

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky