COVID-19 a Smart karanténa v novom legislatívnom šate

Tento týždeň Ústavný súd SR pozastavil účinnosť časti zákona, ktorý umožňoval zber dát od mobilných operátorov v boji proti šíreniu ochorenia COVID-19 a ich sprístupňovanie Úradu verejného zdravotníctva SR na základe žiadosti. Podľa Ústavného súdu SR "časť pozastavenej právnej úpravy nebola dostatočne určitá, pretože umožňovala štátnej moci spracúvať osobné údaje bez toho, aby bol jednoznačne vymedzený účel takého spracúvania a spôsoby nakladania s osobnými údajmi."

Na nepriaznivé a častokrát naozaj závažné zásahy do práv fyzických osôb, ktoré by boli takýmto spracúvaním dotknuté sme pravidelne v našich vyjadreniach upozorňovali. „Čím hlbšie zákonodarca obmedzuje práva jednotlivca, o to precíznejší musí byť pri formulovaní svojich zámerov a zároveň právna úprava musí poskytovať aj silnejšiu ochranu jednotlivca pred nežiaducimi následkami zásahov do jeho práv.“ S názorom Ústavného súdu SR sa teda rozhodne stotožňujeme.

Podmienky spracúvania mobilných dát v tzv. smart karanténe sú po novom riešené v novom zákone č. 119/2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý nadobúda účinnosť dnes 18. mája 2020.

V § 60a a nasl. zákonodarca legislatívne upravil podmienky ochrany osobných údajov  prevádzkovateľom mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a mobilnej aplikácie na monitorovanie kontaktov s inými zariadeniami, prostredníctvom ktorých spracúva osobné údaje fyzickej osoby na účel ochrany života a zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, ktorým je v zmysle GDPR Úrad verejného zdravotníctva SR.

Namiesto štátnej karantény teda budú môcť ľudia využívať mobilnú aplikáciu, ktorá bude zasahovať do ich súkromia. Podriadiť sa smart karanténe namiesto štátnej je na ich dobrovoľnom rozhodnutí. Osoba, ktorá bude s takouto formou karantény súhlasiť, je povinná počas trvania nariadenej izolácie nainštalovať si a používať mobilnú aplikáciu na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie a systémovo umožniť prístup k údajom mobilnej aplikácie na monitorovanie polohy mobilného zariadenia.

Tentokrát si zákonodarca dal omnoho viac záležať na úprave spracúvania mobilných dát a zakotvil aj povinnosť Úradu verejného zdravotníctva získané údaje o fyzických osobách zničiť hneď ako pominie dôvod ich spracúvania. Dokonca v rámci prípravy zákona došlo aj vykonaniu posúdenia vplyvu podľa čl. 35 GDPR a bol vykonaný aj balančný test pre verejný záujem.

Úrad na ochranu osobných údajov SR vykonáva nad správnym uplatňovaním zákona a zákonnosťou spracúvania týchto dát Úradom verejného zdravotníctva dohľad.

Viac informácií nájdete v zákone č. 119/2020 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/119/20200518 a v dôvodovej správe https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=102

Mohli ste nás vidieť tiež v TA3 kde sme sa vyjadrili k téme mobilných dát spracúvanými v súvislosti s COVID-19: https://www.ta3.com/clanok/1179375/rizika-monitorovania-mobilov.html

 

 


Autor:

Ďalšie novinky

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky