COVID-19 KOMPLEXNÝ PRÁVNY SPRIEVODCA

Pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla nielen naše osobné životy ale má a aj naďalej bude mať  zásadný ekonomický dopad. Podniky zápasia s dopadmi koronavírusu vo všetkých oblastiach ich fungovania a musia vyriešiť veľké množstvo prevádzkových a právnych problémov. 

Prečítajte si rady našich právnikov, ako sa s nimi vysporiadať. Túto stránku budeme pravidelne aktualizovať podľa najnovšieho vývoja.

Vláda SR vyhlásila podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva od 12. marca 2020 od 06:00 hod. pre územie Slovenskej republiky mimoriadnu situáciu, z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa. Na základe toho vydal Úrad verejného zdravotníctva sériu opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2). Nerešpektovanie týchto opatrení môže byť sankcionované až do výšky 20 000 EUR u právnických osôb a do výšky 1 659 EUR u fyzických osôb.

Podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu vyhlásila vláda SR dňom 16. marca 2020 núdzový stav, týkajúci sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Od 28. marca 2020 bol núdzový stav rozšírený aj o zariadenia sociálnych služieb.

Dnes schválila Vláda SR ďalšie rozšírenie núdzovéh stavu, a to o zákaz vychádzania a zákaz zhromažďovania sa počas Veľkej noci. Výnimkou bude obvyklá cesta za prácou, cesta do obchodu a budeme si môcť vyjsť aj na prechádzku do prírody, avšak len v rámci vlastného okresu. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAMESTNANECKÉ OTÁZKY

Aktuálna situácia, súvisiaca so šírením ochorenia COVID-19 má vplyv na každú oblasť chodu spoločnosti. Asi najvýraznejší dopad má súčasná situácia na oblasť pracovného práva. V našom sprievodcovi Právny sprievodca COVID-19: Zamestnanecké otázky sa zameriame na to, aké úskalia Vás môžu čakať v pracovnoprávnej oblasti. V sprievodcovi Vám poskytneme odpovede na tieto otázky:

 • Preventívne opatrenia, ktoré je zamestnávateľ povinný prijať
 • Karanténne opatrenia, ktoré je zamestnávateľ povinný dodržiavať
 • Podmienky výkonu práce z domu (Home office)
 • Preradenie zamestnanca na inú prácu
 • Čerpanie dovolenky
 • Čerpanie náhradného voľna
 • Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času a konto pracovného času
 • Prekážky v práci na strane zamestnanca
 • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa
 • Pracovné voľno
 • Skončenie pracovného pomeru
 • Hromadné prepúšťanie
 • nové opatrenia podľa zákona č. 66/2020 Z.z. 

V sobotu 4. apríla nadobudola účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá pre zamestnávateľov priniesla na čas korona krízy niektoré mimoriadne opatrenia. 

Aké opatrenia na podporu zamestnancov, zamestnávateľov, SZČO ako aj ostatných podnikateľov prináša štát. V našom sprievodcovi Vám prinášame všetky podstatné informácie o tom, aké opatrenia boli prijaté a ako si ich môžete uplatniť. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

NEMOŽNOSŤ PLNENIA A ZMLUVNÉ ZÁVÄZKY

COVID-19 a opatrenia, vydané v tejto súvislosti môžu mať vážny dopad aj na plnenie zmluvných záväzkov. Môžu spôsobiť neschopnosť povinnej strany splniť si svoje záväzky. Situáciu často komplikuje, že tieto okolnosti sú nezávisle od vôle povinnej strany a povinná strana ich nevie ovplyvniť. Ako ovplyvňuje nároky z porušenia zmlúv pandémia, ktorá je ich príčinou? V našom sprievodcovi Právny sprievodca COVID 19: Nemožnosť plnenia a zmluvné záväzky Vám prinášame rady, na čo sa zamerať pri zmiernení rizík vyplývajúcich zo záväzkov. Podrobne sa zamierame najmä na tieto otázky:

 • Nemožnosť plnenia
 • Zavinenie a okolnosti vylučujúce zodpovednosť
 • Zmarenie účelu zmluvy

__________________________________________________________________________________________________________________________________

KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA

Bohužiaľ, v niektorých prípadoch môže mať COVID-19 tak závažný dopad na plnenie záväzkov, že podnik nebude schopný plniť svoje záväzky (platiť svojich dodávateľov, zamestnancov, platiť dane, odvody atď.). V tomto prípade bude vhodné zvážiť začatie reštrukturalizačného alebo konkurzného konania. Na to, ako zvládnuť reštrukturalizáciu alebo konkurz, na čo nezabudnúť a ako postupovať, prinášame odpovede v našom sprievodcovi Právny sprievodca COVID 19: Nemožnosť plnenia a zmluvné záväzky.

Dňa 22. apríla 2020 parlament schválil nový inštitút „dočasnej ochrany podnikateľa“, ktorým podniky, ktoré sa z dôvodu nepriaznivých dôsledkov opatrení na ochranu proti šíreniu ochorenia COVID – 19 dostali bez vlastného zavinenia do zlej ekonomickej situácie. Zjednodušenie ide o inštitút ochrany podniku pred veriteľmi. Viac informácií si môžete prečítať v našom sprievodcovi.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 prinášajú podnikom nové povinnosti, pri ktorých  spracúvajú nové informácie osobnej povahy o svojich zamestnancoch alebo aj iných osobách. Okrem toho mnohí zamestnanci pracujú z domu, kde je vyššie riziko úniku spracúvaných dát. Aj napriek tejto mimoriadnej situácií musia podniky zabezpečiť ochranu osobných údajov dotknutých osôb, ktoré v súčasnosti spracúvajú nielen v listinnej ale najmä elektronickej podobe. GDPR ani zákon o ochrane osobných údajov nezakazujú podnikom spracúvať osobné údaje, týkajúce sa ochorenia COVID-19 ale musia ich spracúvať zákonným spôsobom a zaistiť ich bezpečnosť.

V našom sprievodcovi Právny sprievodca COVID 19: Ochrana osobných údajov Vám prinášame prehľad zásad a povinností, ktoré musia podniky dodržiavať pri spracúvaní osobných údajov súvisiacich s COVID-19. Podrobne sa zamierame najmä na tieto otázky:

 • Informácie, súvisiace s COVID-19 ako osobitná kategória osobných údajov
 • Právny základ a výnimky na spracúvanie citlivých údajov
 • Plnenie informačnej povinnosti
 • Minimalizácia údajov
 • Home office a bezpečnosť dát
 • Online predaj ako náhrada zatvorených prevádzok a nový rozsah získavaných osobných údajov
 • Potrebujeme zodpovednú osobu (DPO) a posúdenie vplyvu (DPIA)?

K viacerým otázkam týkajúcim sa ochrany osobných údajov, ktoré sú špecifické pre situáciu počas koronakrízy, sa vyjadril aj slovenský Úrad na ochranu osobných údajov ako aj Európsky výbor pre ochranu údajov. Viac si môžete prečítať v našom sprievodcovi.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

DANE / ODVODY / ÚVERY

COVID-19 prináša so sebou negatívne dôsledky aj vo vzťahu k štátu. Môže sa to prejaviť pri problémoch s platením daní či odvodov. Samozrejme, aj splácanie úverov voči bankám môže byť pre podniky v súčasnej situácii problematické. Ako sa vysporiadať s aj s týmito otázkami Vám prinášame v našom sprievodcovi Právny sprievodca COVID 19: Dane, odvody, úvery, náhrada škody voči štátu.

Parlament schválil nové opatrenia aj v oblastí daní a sociálneho zabezpečenia. Napríklad prerušenie výkonu daňovej kontroly, zákaz výkonu daňovej exekúcie či odloženie podania daňového priznania pre daň z príjmov až po pandémii. Taktiež je možné si odložiť povinnosť odviesť odvody do času po pandémii. 

Štát už niekoľkými opatreniami podáva pomocnú ruku podnikateľom i fyzickým osobám a umožňuje posunutie niektorých povinností v oblastí daní či úverov a od 22. apríla dokonca odpúšťa odvody do sociálnej poisťovne za mesiac apríl. Podrobnosti si prečítate v našom sprievodcovi.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

OPATRENIA VLÁDY SR NA ZMIERNENIE DOPADOV KRÍZY SPÔSOBENEJ KORONAVÍRUSOM

Vzhľadom na to, že boj proti ochoreniu COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, má a bude mať ďalekosiahle ekonomické dôsledky, je nevyhnutné, aby vlády prijímali ekonomické injekcie a opatrenia, ktorými tieto škody aspoň čiastočne pokryjú a pomôžu nielen občanom ale aj podnikateľom túto krízu prekonať.

Prijímané opatrenia pre Vás pozorne sledujeme a budeme Vás o nich vždy informovať. Túto stránku budeme preto pravidelne aktualizovať, aby ste mali v týchto neľahkých časoch vždy aktuálne informácie, ktoré sú nevyhnutné na prijímanie rozhodnutí vo Vašom podnikaní.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vyhlásenie núdzového stavu

Úprava PN a OČR z dôvodu koronavírusu

Prerušenie plynutia lehôt a iné mimoriadne opatrenia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Zákon č. 69/2020 Z. z.   mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinný od 6. apríla 2020

Zákon č. 68/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinný od 6. apríla 2020

Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, účinný od 4. apríla 2020

Zákon č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, účinný od 4. apríla 2020

www.pomáhameľuďom.sk, na ktorej Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje všetky podrobné informácie o tom ako a kde si upatniť požiadavku na príspevok na zamestnanca, SZČO či preplatenie náhrady mzdy. 

Poskytnutie dočasnej ochrany zo strany štátu pre podnikateľov, ktorí sú zasiahnutí negatívnymi dopadmi šírenia ochorenia COVID-19 (Vládny návrh zákona, ktorý 22. apríla 2020 schválil parlament)

Usmernenia a vyjadrenia Úradu na ochranu osobných údajov počas koronakrízy. 

 


Ďalšie novinky

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky