Daň z dividend od 1.1.2017

Parlament schválil daň z dividend. Ktoré zmeny sa môžu dotýkať aj Vás ?

Poslanci NR SR schválili novelu zákona o dani z príjmov. Schválenou novelou sa okrem iného zvyšujú paušálne výdavky živnostníkov (po novom si živnostník bude môcť uplatniť 60 %, zvyšuje sa maximálna suma paušálnych výdavkov z terajších 5 040 € na nových 20 000 €/ročne), znižuje sa daň z príjmov právnických osôb (z 22 % na 21 %), ďalej sa zrušujú zdravotné odvody z dividend, naopak zavádza sa daň z dividend so 7 % sadzbou a od roku 2018  zákonodarca predpokladá i zrušenie daňových licencií. Ak prezident Kiska podpíše tento zákon, zmeny sa začnú uplatňovať už od 1. januára 2017.

Na koho sa daň z dividend bude vzťahovať a v akej bude výške ?

Ak ste slovenskou fyzickou osobou - daňovým rezidentom SR a slovenská obchodná spoločnosť Vám vyplatí podiel na zisku (dividendy), budete platiť zrážkovú daň z dividend o výške 7 %. Ak Vám budú vyplatené dividendy zo zahraničia, tieto budú súčasťou osobitného základu dane a  budú zdanené vo výške 7 %, ak budú pochádzať od subjektu zo zmluvného štátu, alebo 35 %, ak budú Vaše dividendy pochádzať zo zdrojov v nezmluvnom štáte (tzv. daňový raj).

Ak ste zahraničnou fyzickou osobou - daňovým nerezidentom SR, avšak zo zmluvného štátu, budete platiť zrážkovú daň z dividend, ktoré Vám vyplatí slovenská firma vo výške 7 %, ak medzinárodná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia neurčí inak.

Ak ste zahraničnou fyzickou osobou - daňovým nerezidentom SR z nezmluvného štátu, potom budete platiť zrážkovú daň z dividend, ktoré Vám vyplatí slovenská firma, vo výške 35 %.

Ak vlastníte slovenskú obchodnú spoločnosť, ktorá bude mať príjem z dividend zo štátu daňového raja, takýto príjem bude zdaňovaný v rámci osobitného základu dane vo výške 35 %. Identicky budú predmetom zdanenia aj dividendy vyplácané slovenskou firmou na účet daňovníka z daňového raja formou zrážkovej dane vo výške 35 %.

Vyplácanie dividend medzi obchodnými spoločnosťami v rámci SR sa zdaňovať nebude.

Dividendy sa budú namiesto platenia zdravotných odvodov zdaňovať.

Zdravotné odvody sa aktuálne platia z dividend vo výške 14 %. To bude platiť do konca roka 2016. Ak si v roku 2017 vyplatíte nerozdelený zisk za roky 2011 až 2016, tento nebude podliehať zdaneniu vo výške 7 % ale naďalej z neho zaplatíte zdravotné odvody vo výške 14 %, pričom zostáva zachovaný aj strop vymeriavacieho základu – teda maximálne zo sumy 51 480 €.

Zdaňovanie sa následne bude vzťahovať až na dividendy, ktoré budú vyplácané zo zisku dosiahnutého od 1.1.2017, pričom však neexistuje žiadny maximálny vymeriavací základ, daň sa bude platiť z celej sumy vyplateného podielu na zisku.

Oplatí sa začať s likvidáciu Vašej firmy ešte do konca roku 2016 ?

V súčasnosti sa z likvidačného zostatku neplatí zdravotný odvod (pozn. všetko čo vo firme ostatne po likvidácii, si rozdelia spoločníci). Po novom sa však z likvidačného zostatku bude platiť daň vo výške 7 %, a to bez akéhokoľvek stropu, tzn. z celej sumy, ktorá Vám vyplynie z likvidácie.

Príklad: Vo firme bolo základné imanie  5 000 €, nemáte tam aktuálne už žiadny majetok ani žiadne záväzky, jedine v pokladni Vám ostala hotovosť vo výške 80 000 €.

Ak vstúpite do likvidácie do konca roka 2016, z likvidačného zostatku, ktorým je 80 000 €, nebudete platiť ani zdravotné odvody ani daň, tzn. celá suma bude rozdelená medzi spoločníkov.

Ak by ste do likvidácie vstúpili až v roku 2017, z likvidačného zostatku po odpočítaní základného imania budete musieť zraziť daň 7%, teda 7% zo sumy 75 000  €, tzn. štátu zaplatíte 5 250 €.

Existuje však zákonná možnosť ako sa zdaneniu likvidačného zostatku vyhnúť.

Ak najneskôr do 31.12.2016 rozhodnete o vstupe Vašej firmy do likvidácie, vyplatenie Vášho likvidačného zostatku spoločníkom nebude podliehať dani. Zároveň nebudete platiť ani odvody na zdravotné poistenie. K samotnému ukončeniu likvidácie firmy a vyplateniu likvidačného zostatku môže dôjsť v priebehu roku 2017 alebo neskôr. Rozhodujúcim je teda deň začatia likvidácie firmy, tzn. dátum, kedy bol podpis na rozhodnutí o vstupe do likvidácie osvedčený musí byť najneskôr 31.12.2016.   

Čo je potrebné spraviť, aby Vaša firma stihla vstúpiť do likvidácie?

Kontaktujte nás a my Vám vypracujeme všetky dokumenty potrebné na vstup Vašej spoločnosti do likvidácie a prevedieme Vás všetkými úskaliami likvidácie.

Spoľahnite sa na nás. Stojíme za Vami. 


Autori:
Lucia Semančínová
Michal Bezák

Ďalšie novinky

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky