NOVÉ USMERNENIA GDPR

Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) prijal 2. septembra 2020 2 dôležité Usmernenia týkajúce sa kľúčových tém ochrany osobných údajov, a to zacielenie na používateľov sociálnych médií a definície prevádzkovateľa a sprostredkovateľa v GDPR.

Pred konečnou verziou EDPB organizuje verejné konzultácie s cieľom zhromaždiť názory, postoje a pripomienky všetkých zainteresovaných strán a občanov prostredníctvom nato určených formulárov. Možno tak spraviť do 19. októbra 2020.

Usmernenie 08/2020 o zacielení na užívateľov sociálnych médií

Celé znenie Usmernenia nájdete tu.

Hlavným cieľom tohto usmernenia je objasniť úlohy a zodpovednosť poskytovateľa sociálnych médií a jednotlivca, na ktorého sú zacielené. Za týmto účelom Usmernenie určuje potenciálne riziká pre slobody jednotlivca (3. časť Usmernenia), hlavných aktérov a ich úlohy (4. časť Usmernenia), uplatňovanie kľúčových požiadaviek na ochranu údajov ako sú zákonnosť a transparentnosť a DPIA (Posúdenie vplyvu na ochranu údajov), ako aj kľúčové prvky opatrení medzi poskytovateľmi sociálnych médií a jednotlivcami, na ktorých sú zacielené. Usmernenia sa okrem toho zameriavajú na rôzne mechanizmy zacielenia, spracúvanie osobitných kategórií údajov a povinnosť spoločných prevádzkovateľov zaviesť príslušné dojednanie podľa článku 26 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj, názor, prípadne svoje pripomienky k Usmerneniam, resp. niektorej ich časti, ktorá má na ne vplyv, a to do 19. októbra 2020 pomocou poskytnutého formulára na tomto odkaze.

Ak máte záujem poskytnúť spätnú väzbu, môžete pokračovať na tejto stránke EDPB (odkaz tu).

Usmernenie 07/2020 o definíciách prevádzkovateľa a sprostredkovateľa v GDPR

Celé znenie Usmernenia nájdete tu.

Stručne povedané, pojmy prevádzkovateľ, spoločný prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú funkčné pojmy, ktoré sa zameriavajú na rozdelenie zodpovednosti podľa skutočných rolí strán a autonómne pojmy v tom zmysle, že by sa mali vykladať hlavne podľa právnych predpisov EÚ o ochrane údajov .

Ak máte záujem poskytnúť spätnú väzbu, môžete pokračovať na tejto stránke EDPB (odkaz tu).

 

 


Autor:
Lucia Semančínová

Ďalšie novinky

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky