Uzatváranie zmlúv s verejným sektorom v zmysle novej právnej úpravy

V nasledujúcom texte sa venujeme najčastejším situáciám, ku ktorým v praxi dochádza v súvislosti so zavedením nového zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora („Zákon o RPVS“).

Situácie sa od seba líšia v závislosti od toho, či subjekt (fyzická/právnická osoba), ktorý má záujem uzatvoriť s verejným obstarávateľom zmluvu, je registrovaný v Registri konečných užívateľov výhod („RKÚV“) a či daný subjekt ma záujem uzavrieť s verejným obstarávateľom (obec, VÚC, Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi, atď.) aspoň jednu zmluvu nad limit. Zmluvou nad limit sa v zmysle Zákona o RPVS má na mysli zmluva s finančným plnením jednorázovo prevyšujúcim sumu 100.000,- EUR. Zmluvou na účely tohto článku máme na mysli zmluvu, rámcovú dohodu a koncesnú zmluvu.

Situácia č. 1

Som registrovaný v RKÚV a mám záujem uzavrieť s verejným obstarávateľom zmluvu nad limit

V prípade, ak ste ku dňu 31. januára 2017 registrovaný v RKÚV, považujete sa automaticky za subjekt registrovaný v Registri partnerov verejného sektora („RPVS“). V takomto prípade máte povinnosť do 31. júla overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod. Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod môže vykonať len Oprávnená osoba (advokát, notár, banka, atď.).

V prípade nesplnenia tejto povinnosti bude spoločnosť vymazaná z RPVS. Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o verejnom obstarávaní“) teda nie je možné uzatvárať s verejným obstarávateľom zmluvy nad limit (možnosť uzatvárať zmluvy pod limit sú popísané v časti Situácia č. 2). V prípade overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, ktorá bude neúplná/nesprávna hrozí štatutárom sankcia do výšky 100.000,- EUR a spoločnosti až do výšky 1.000.000,- EUR.

Situácia č. 2

Som registrovaný v RKÚV a nemám záujem uzavrieť/neuzavriem s verejným obstarávateľom zmluvu nad limit.

Ako bolo spomenuté vyššie, registrácia Vašej spoločnosti do RPVS je automatická, tým pádom sa na Vás vzťahuje povinnosť overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, najneskôr ku dňu 31. júla 2017. V prípade ak si túto povinnosť do stanoveného termínu nesplníte, dôjde k  výmazu Vašej spoločnosti z RPVS.

Ak nemáte v pláne uzatvárať s verejným obstarávateľom žiadne zmluvy, Vaša evidencia v RPVS je zbytočná a prináša Vám len náklady spojené s každoročným overovaním konečného užívateľa výhod. V takom prípade navrhujeme požiadať o výmaz z RPVS.

V prípade, ak však máte záujem uzatvoriť akúkoľvek zmluvu s verejným obstarávateľom (aj pod limit) výslovne odporúčame sa do RPVS registrovať.

Zákon o verejnom obstarávaní bol totiž v reakcii na prijatie Zákona o RPVS doplnený v § 19 odsek 3, ktorý výslovne stanovuje oprávnenie verejného obstarávateľa odstúpiť od zmluvy uzavretej so subjektom, ktorý nebol v čase uzavretie zmluvy registrovaný v RPVS alebo bol z tohto registra vymazaný.

V praxi teda môže dôjsť k situácii, že Vy ako subjekt neregistrovaný v RPVS (keďže došlo k Vášmu výmazu na základe nesplnenia overenia identifikácie konečného užívateľa výhod) síce môžete uzavrieť zmluvu s verejným obstarávateľom, ten však následne disponuje oprávnením odstúpiť od tejto zmluvy. Toto ustanovenie zákona teda dáva pomerne široké právomoci verejným obstarávateľom počas platnosti zmluvy od zmluvy odstúpiť. Zákonodarca zrejme nebral do úvahy fakt, že verejný obstarávateľ by si mal overiť totožnosť subjektu s ktorým uzatvára zmluvu, ešte pred podpisom samotnej zmluvy, nie následne počas jej platnosti.

Príklad : Uzavreli ste s obcou zmluvu na dodanie a montáž vzduchotechniky do obecného úradu za 20.000,- EUR. Zmluva môže byť uzavretá aj so subjektom neregistrovaným v RPVS, keďže sa jedná o podlimitnú sumu (nižšia ako 100.000,-EUR). Po určitom čase od tejto zmluvy obec môže od zmluvy odstúpiť s odkazom na §19 bod. 3 Zákona o verejnom obstarávaní, teda na to, že Vy nie ste registrovaný v RPVS (hoci túto povinnosť zo zákona nemáte). Napriek tomu, že ste neporušili žiaden právny predpis, môže dôjsť k odstúpenie od zmluvy zo strany obce.  

Situácia č. 3

Nie som registrovaný v RKÚV a nemám v pláne uzavrieť/neuzavriem zmluvu s verejným obstarávateľom nad limit

Ak nemáte záujem uzatvoriť akúkoľvek zmluvu s verejným obstarávateľom, žiadne povinnosti ohľadom RPVS sa na Vás nevzťahujú.

V prípade, ak však máte záujem uzavrieť zmluvu s verejným obstarávateľom, hoci aj sumu podlimitnú, môže nastať situácia popísaná v druhom príklade a teda možnosť odstúpenia verejného obstarávateľa po uzavretí zmluvy podľa § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní. Keďže sa jedná o nové ustanovenie účinné od 1. februára 2017, nevieme posúdiť, či v praxi dôjde aj k reálnemu uplatňovaniu tohto oprávnenia. V takýchto prípadoch by podľa nášho názoru došlo k porušeniu princípu rovnosti účastníkov v obchodných záväzkových vzťahoch. Je odôvodnené priznať verejnému obstarávateľovi isté oprávnenia, ktoré zamedzia neúčelnému nakladaniu s verejnými prostriedkami. Je však neprimerané, aby verejný obstarávateľ aj po uzavretí zmluvy (pričom vedel s akým subjektom zmluvu uzatvára) mohol odstúpiť od zmluvy, ak nedošlo k podstatnej zmene pomerov na strane subjektu.

Keďže nie je jasné, ako budú verejní obstarávatelia k tomuto oprávneniu pristupovať, resp. ako budú prípadne spory riešiť súdy SR, odporúčame sa registrovať do RPVS aj vtedy, ak subjekt túto povinnosť nemá.

Situácia č. 4

Nie som registrovaný v RKÚV a mám v pláne uzavrieť zmluvu s verejným obstarávateľom nad limit

Novelizovaný zákon o verejnom obstarávaní v § 11 ods.1 jasne stanovuje, že so subjektom, ktorý nie je registrovaný v RPVS nie je možné uzavrieť zmluvu nad limit. Odsek 2 spomínaného zákona však stanovuje výnimky, kedy je možné takúto zmluvu uzavrieť. Predmetné ustanovenie sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzavrel verejný obstarávateľ výlučne s dvoma, alebo viacerými uchádzačmi, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Verejný obstarávateľ teda môže uzavrieť zmluvu so subjektom, ktorý nie je registrovaný v RPVS, napriek tomu, že subjekt takúto povinnosť má (nadlimitné plnenia).

 

Záver

Keďže Zákon o RPVS vstúpil do účinnosti ešte len nedávno, postup príslušných orgánov v rámci aplikácie niektorých ustanovení príslušných zákonov je ťažké predpokladať. Keďže sankcie v prípade nesplnenia povinností stanovených Zákonom o RPVS sú pomerne prísne, odporúčame v rámci akýchkoľvek pochybností danú situáciu konzultovať/riešiť s Oprávnenou osobou.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa RPVS, prípadne akékoľvek otázky týkajúce sa obchodovania s verejným sektorom podľa novej právnej úpravy, odporúčame aj naše ďalšie články súvisiace s touto tematikou:

  1. Register partnerov verejného sektora: Čo sme si všimli?
  2. Základné informácie k RPVS, Dotazník pre vypracovanie cenovej ponuky

Samozrejme nás v prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať telefonicky, prípadne emailom.Autor:

Ďalšie novinky

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky