WP29 vydala usmernenie k aplikácii GDPR týkajúce sa ukladania pokút

Pracovná skupina WP29 zverejnila na svojej web stránke nové usmernenie (guidelines) týkajúce sa ukladania správnych pokút v kontexte všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

V prvej časti sa usmernenie zaoberá princípmi, ktorými by sa ukladanie správnych pokút malo riadiť, a to najmä v súvislosti so zabezpečením rovnakej úrovne ochrany práv dotknutých osôb vo všetkých členských štátoch EÚ a tiež vo väzbe na posúdenie všetkých okolností každého individuálneho prípadu porušenia tak, aby prípadne uložená správna pokuta bola účinná, primeraná a odrádzajúca.

Druhá časť usmernenia pojednáva o výklade pojmov obsiahnutých v jednotlivých hodnotiacich kritériách pre ukladanie pokút obsiahnutých v článku 83 ods. 2 nariadenia GDPR. Tieto hodnotiace kritériá sú orgány dohľadu povinné zohľadniť pri rozhodovaní o uložení správnej pokuty a tiež o jej výške.

Cieľom usmernenia je teda výklad jednotlivých pojmov, ktoré sú dôležité pri rozhodovaní orgánu dozoru o skutočnosti, či uložiť za porušenie povinností vyplývajúcich z nariadenia GDPR správnu pokutu, v akej výške, prípadne uložiť iné opatrenie v zmysle článku 58 ods. 2 nariadenia GDPR.

Zdroj: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083


Autor:
Adriána Matejčíková

Ďalšie novinky

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky