Zákon o zájazdoch

  1. Nový zákon umožňuje klientovi odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia odstupného s nárokom na vrátenie plnej sumy, ktorú za zájazd zaplatil, ak sa „podstatným spôsobom zmení niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu – okrem ceny zájazdu“. Aké všetky situácie vyskytujúce sa v praxi si treba predstaviť pod slovným spojením „zmena základných znakov služieb cestovného ruchu“?

Medzi základné znaky služby cestovného ruchu podľa nového zákona o zájazdoch patrí napríklad cieľové miesto, trasa cesty, termín začatia a skončenia zájazdu, dĺžka pobytu aj s dátumami, počet nocí, počas ktorých je poskytované ubytovanie, druh a kategória dopravného prostriedku, (približný) čas odchodu a návratu, ďalej názov, poloha, kategória, vybavenosť a základné charakteristické znaky ubytovacieho zariadenia a spôsob, rozsah a forma stravovania. Vo všeobecnosti tak možno základné znaky služby cestovného ruchu definovať ako tie znaky, ktoré sú rozhodujúce pri výbere zájazdu.

Cestovná kancelária môže zmeniť základné znaky cestovnej služby, ak je zmena zanedbateľná, právo na jednostrannú zmenu si vyhradila v zmluve o zájazde, a cestujúci bude jednoznačne, zrozumiteľne a určito informovaný o tejto zmene cestovnou kanceláriou.

Ak by bola cestovná kancelária nútená zmeniť niektorý zo základných znakov služby cestovného ruchu podstatne, je povinná navrhnúť cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde. V tom prípade cestujúci môže prijať navrhované zmeny alebo môže od zmluvy o zájazde odstúpiť bez zaplatenia odstupného a cestovná kancelária je povinná vrátiť cestujúcemu všetky prijaté platby.

Za podstatnú zmenu by sa mohlo považovať poskytovanie polopenzie namiesto all inclusive,  ubytovanie v 3* hoteli namiesto 5*, zmena termínu zájazdu alebo jeho skrátenie z 12 dní na 8 a pod. Zmeny základných znakov cestovnej služby by sa nemali považovať za významné, ak nedochádza k zníženiu kvality alebo hodnoty cestovnej služby a nespôsobujú cestujúcemu výrazné nepríjemnosti alebo dodatočné výdavky. Napríklad zmena ubytovania, do iného hotela ako je uvedený v zmluve o zájazde, by sa nemusela považovať za podstatnú, ak bude cestujúcemu poskytnuté ubytovanie ako aj ostatné služby s tým spojené v rovnakej alebo vyššej kvalite s porovnateľnými vlastnosťami, napríklad ubytovanie na tej istej pláži ako pôvodný hotel, v hoteli rovnakej kategórie s porovnateľnými službami. Alebo úprava času odchodu alebo návratu napríklad o 2 hodiny by sa nemala považovať za podstatnú zmenu.

 

  1. Zákon ďalej hovorí, že „ak nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu“, napríklad vojna, teroristický útok, prírodné katastrofy, môže klient odstúpiť od zmluvy bez povinnosti zaplatiť odstupné a dostane naspäť zaplatenú sumu. Bude to platiť aj v prípade, ak dôjde k teroristickému útoku v danej krajine, ale povedzme v inom letovisku? Alebo v prípade ak sa prírodná katastrofa stane síce v mojej cieľovej destinácii, ale na opačnom konci krajiny? Môže si klient nárokovať na bezplatné zrušenie zmluvy a vrátenie vyplatených peňazí?“

V zmysle Nového zákona o zájazdoch je „neodvrátiteľnou a mimoriadnou okolnosťou okolnosť, ktorú zmluvná strana, ktorá sa na ňu odvoláva, nemôže ovplyvniť a ktorej následky nemôže odvrátiť, ani keby prijala všetky primerané opatrenia[1]“. Vami uvedené situácie tak možno považovať za neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti.

Pred začatím zájazdu má cestujúci právo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného vtedy, ak neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti nastanú v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti tak, že významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúceho do cieľového miesta. V takom prípade má cestujúci právo voči cestovnej kancelárii na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil.

Ak nastanú uvedené skutočnosti priamo v cieľovom mieste (nie v celej krajine, ale konkrétne v mieste dovolenky, ubytovania), cestujúci je pred začatím zájazdu oprávnený odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia odstupného.

Posúdenie bezprostrednej blízkosti k cieľovému miestu a taktiež posúdenie, či tieto mimoriadne okolnosti významne ovplyvňujú dopravu či poskytnutie zájazdu, záleží od okolností konkrétneho prípadu. Máme za to, že sa bude posudzovať, či je možné bezpečne cestovať do destinácie a či je možné bezpečne poskytovať ostatné služby cestovného ruchu tak, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde.   

  1. V zákone stojí, že CK môžu v odôvodnených prípadoch zmeniť cenu zájazdu aj po podpise zmluvy s klientom. Súčasne však musí zmluva umožňovať zníženie ceny, ak sa cena daných vstupov zníži. Chcem si ujasniť - ak nebude zmluva obsahovať  zmienku o možnom znížení ceny, len o jej zvýšení a v skutočnosti dôjde k zvýšeniu napríklad cien pohonných hmôt, nebude môcť CK uplatniť spomínaný paragraf? Ako má klient postupovať, ak ho CK uplatní a bude pýtať peniaze navyše?“

Cestovná kancelária môže po uzatvorení zmluvy o zájazde zvýšiť cenu len v presne definovaných prípadoch. Táto skutočnosť musí byť uvedená priamo v zmluve o zájazde. Môže ísť napr. o zmenu ceny pohonných látok v súvislosti s prepravou cestujúcich, výšky miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov či výmenného kurzu meny týkajúcej sa zájazdu. Ak vyššie uvedené podmienky nie sú splnené, cestovná kancelária nemá právo požadovať od cestujúceho zaplatenie navýšenia ceny zájazdu. Uvedené platí len v prípade zvýšenia ceny zájazdu o menej ako 8%.

Zmluva o zájazde musí súčasne obsahovať aj informáciu o práve cestujúceho na zníženie ceny zájazdu, ak sa znížia tie náklady, ktoré mohli odôvodňovať zvýšenie ceny. Ak dôjde k zníženiu ceny zájazdu, cestovná kancelária poskytne cestujúcemu rozdiel medzi jeho pôvodnou a zníženou cenou, a to po odpočítaní skutočných nákladov, ktoré vznikli cestovnej kancelárii v dôsledku zmeny ceny zájazdu.

Pri zmene ceny zájazdu presahujúcej 8% by mala cestovná kancelária navrhnúť cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde a informovať ho o možnostiach, ktoré mu z tejto zmeny vyplývajú, ako napr. možnosť cestujúceho prijať ponuku zmeny zmluvy o zájazde, možnosť odstúpenia od zmluvy či možnosť prijať ponuku náhradného zájazdu.

  1. Ďalšia zmena v zákone spočíva v tom, že zájazd smie predávať len CK, a to aj v prípade ak ho sprostredkuje CA, ruší sa pojem objednávateľ a zmluva o obstaraní. Aké výhody z týchto zmien plynú pre klienta CK? Čo je cieľom týchto ustanovení zákona?“

Cieľom nového zákona o zájazdoch bolo implementovať do právneho poriadku Slovenskej republiky Smernicu Európskej únie[2].

Za najvýraznejšiu výhodu pre cestujúcich možno považovať transparentnejšie poskytovanie služieb cestovného ruchu, a to najmä vďaka povinnosti poskytovateľov služieb cestovného ruchu (CK, CA) informovať cestujúcich o všetkých dôležitých informáciách a znakoch cestovnej služby už pred uzatvorením zmluvy o zájazde.

Pokiaľ ide o zmenu zo zmluvy o obstaraní zájazdu na zmluvu o zájazde, v princípe ide len o terminologickú zmenu. To isté platí aj pre zmenu termínu objednávateľ na cestujúci.

Aj podľa predchádzajúcej právnej úpravy zájazdy mohli poskytovať len cestovné kancelárie  a cestovné agentúry boli len sprostredkovateľom, takže aj naďalej bude zmluva o zájazde uzatvorená vždy medzi cestovnou kanceláriou a cestujúcim (aj keď ako sprostredkovateľ na strane predajcu môže vystupovať cestovná agentúra).

Pre cestujúceho je dôležité, že za porušenie zmluvy o zájazde zodpovedá cestovná kancelária, a to aj vtedy, ak svoje povinnosti porušili pri poskytovaní zájazdu iní poskytovatelia služieb, napr. hotel či dopravca a zároveň sa predĺžila reklamačná doba, a to až na 2 roky od skončenia zájazdu. Okrem toho každá cestovná kancelária je povinná mať uzatvorené poistenie pre prípad úpadku, ktoré je podľa novej právnej úpravy vyššie.

 

Viac informácií nájdete vo vydaní denníku SME.[1] § 2 písm. h) Nového zákona o zájazdoch

[2] Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS

 


Autor:
Adriána Matejčíková

Ďalšie novinky

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky