Založenie s.r.o. po novom- koniec roka 2018 priniesol dôležité zmeny

Koncom roka 2018 prichádza pár zmien, ktorý sa týkajú založenia s.r.o. Od septembra 2018 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorá upravila ustanovenie, ktoré sa venuje správcovi dane. O dva mesiace neskôr prešiel novelizáciou aj Zákon o obchodnom registri, ktorý od novembra 2018 zavádza povinnosť uvádzať v návrhu na zápis s.r.o. aj konečného užívateľa výhod, ako jednu z novopridaných náležitosti, s ktorou sa bude potrebné pri založení s.ro. vysporiadať.

Súhlas správcu dane a súhlas Sociálnej poisťovne ako novinka v novelizovanej právnej úprave

Ak ste chceli založiť spoločnosť s ručením obmedzeným pred septembrom 2018 potrebovali ste súhlas správcu dane, v prípade, že ste mali daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle. Správca dane takýto súhlas poskytol ak nedoplatok bol do maximálnej výšky 170 Eur, ktoré vykazovali nedoplatky osobitne ale išlo o ich súčet. Tento súhlas sa prikladal pri každom založení spoločnosti. Na správcu dane ste sa tak museli obrátiť so žiadosťou o vydanie súhlasu so zápisom spoločnosti do Obchodného registra. Ak bola žiadosť úplná a spĺňala všetky predpísané náležitosti, správca dane mal povinnosť vydať žiadateľovi súhlas do piatich pracovných dní. Súhlas správcu dane bol jednou z povinných príloh k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra, ktorý v prípade neexistencie daňového nedoplatku  alebo nedoplatku na cle bolo možné nahradiť čestným vyhlásením zakladateľa, že povinnosť podľa osobitného predpisu nemá.  Ak povinná osoba predmetné dokumenty nepredložila, bol to dôvod, aby návrh na zápis obchodnej spoločnosti do registra bol odmietnutý.

V novej právnej úprave sa súhlas správcu dane vyžaduje len v prípade, ak je osoba vedená v zozname daňových dlžníkov, a čo je novinkou od septembra 2018, v prípade, že osoba je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, bude sa vyžadovať aj / alebo súhlas Sociálnej poisťovne. Nová právna úprava reaguje na množstvo dlžníkov na sociálnych odvodoch, ktoré eviduje Sociálna poisťovňa, čo je tiež vyjadrením, že záujemca o založenie s.r.o. si neplní svoje záväzky voči štátu, preto sa ho slovenský zákonodarca usiluje motivovať k uhradeniu svojich záväzkov. Ak máte záujem založiť si s.r.o. v tomto období odporúčame, aby ste si overili, že nie ste vedený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, ktorý je verejne prístupný na ich webovej stránke, alebo či nie ste vedený v zozname daňových dlžníkov, čo si môžete tiež preveriť na webovej stránke Finančnej správy SR.

Po novom, súhlas správcu dane povinne neprikladáme a môžeme tak ušetriť čas v procese zakladania s.r.o.. Obchodný register si preveruje skutočnosti sám, z úradnej povinnosti.  Ak však registrový súd zistí, že nedoplatok na dani alebo cle niektorého zo zakladateľov je vyšší ako 170 Eur, či už samostatne alebo v úhrne, naďalej platí, že návrh na zápis bude odmietnutý, rovnako ako aj predchádzajúcej právnej úprave, kedy by súhlas so založením ani nebol vydaný a teda zápis by nebolo možné vykonať. Zakladatelia však môžu odmietnutiu, ktoré je založené na neaktualizovaných informáciách (dlh už nemajú, alebo je v „povolenej“ hranici ) predísť tak, že k návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra, alebo v rámci námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu, priložia predmetný súhlas správcu dane / súhlas Sociálnej poisťovne. Doložiť súhlasy však musia v lehote do 15 dní od doručenia oznámenia o odmietnutí vykonanie zápisu, kde sa mnohokrát môžu dostať potencionálny zakladatelia / podnikatelia do časovej tiesne. Ide o prípady ,kedy síce zakladateľ alebo zakladatelia majú nedoplatok vyšší než 170 Euro podľa údajov v zoznamoch, ale z právneho hľadiska už spoločnosť založiť môže / môžu. Tak sa môže stať, ak dotknutý zakladateľ nedoplatok uhradil, prípadne ho uhradil čiastočne a spĺňa povolenú hranicu, ale zo zoznamu ešte nebol vymazaný, nakoľko nestihol interval aktualizácie zoznamu. Následne teda doloží príslušný súhlas, ktorý osvedčuje túto administratívnoprávnu nezrovnalosť. Môže sa tiež stať, že sa zakladateľ rozhodne túto nezrovnalosť vyrovnať až po rozhodnutí registrového súdu, čím môže proces tiež zvrátiť.

Ako to vyzerá v praxi?

Zdá sa, že aj napriek tomu, že od septembra je účinná nová právna úprava týkajúca  sa súhlasu správne dane, registrové súdy  na túto zmenu ešte priveľmi nereagujú, a tak sa odporúča súhlas správcu dane pre istotu doložiť, aby sme sa vyhli zdĺhavejšiemu procesu a zabezpečili si promptnejšiu reakciu zo strany registrového súdu. Úmysel zákonodarcu , aby sa zrýchlil proces založenia s.r.o. a odľahčil potenciálnych zakladateľov s.r.o. od určitej byrokratickej záťaže je v začiatkoch, a tak dúfame, že sa jeho účel začne skutočne plnohodnotne napĺňať.

Konečný užívateľ výhod ako vyjadrenie faktického („tieňového“) riadenia spoločnosti

Zmeny nastali aj inom dokumente, ktorý hrá nepochybne významnú rolu – v návrhu na zápis spoločnosti (s.r.o.) do Obchodného registra, ktoré sú reakciou na AML zákon. V návrhu je potrebné s účinnosťou  od 01.11.2018 uviesť tzv. konečného užívateľa výhod spoločnosti, ktorá sa do obchodného registra zapisuje, preto je potrebné ho správne identifikovať. V obchodnom registri sa konečný užívateľ ani jeho údaje neuverejňujú.  Uvedenie tejto osoby vychádza z jednej zo všeobecných súkromnoprávnych zásad postavenej na zákaze obchádzania a zneužívania práva.

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje s.r.o, alebo v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. Zjednodušene povedané, identifikujeme kto je skutočne tou osobou, ktorá stojí za spoločnosťou a prijíma z nej majetkový prospech, teda či ste to vy- zakladateľ/zakladatelia/ spoločníci/jeden z vás, alebo tu je ešte tretia osoba, ktorá stojí v pozadí obchodnej spoločnosti, riadi z úzadia, rozhoduje o najdôležitejších záležitostiach v rámci spoločnosti.  

O konečnom užívateľovi výhod spoločnosti sa zapisujú: identifikačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia (ak rodné číslo nebolo pridelené), adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu (napríklad prechodného), štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod, ktoré nám prispievajú k identifikácií konečného užívateľa výhod ako to uvádza  AML zákon:

  • FO, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v spoločnosti alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
  • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
  • ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
  • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosť.

Dôležitým aspektom, je apelovanie na skutočnosť, že faktickým konečným užívateľom výhod, ktorý môže byť napríklad v pozícii faktického riaditeľa obchodnej spoločnosti, môže byť ktokoľvek nie len osoba, ktorá má určitý právny status riadenia v rámci spoločnosti, alebo medzi spoločnosťou a touto osobou je určitý právny vzťah. Táto osoba však v rámci spoločnosti má určitú vnútornú pôsobnosť na účely obchodného vedenia spoločnosti, ktorá je opakovaná a nejde len o jednorazovú záležitosť - a toto je pomyselným hlavným kritériom na zamyslenie sa nad identifikovaním.

Potrebné je tiež uviesť, že zápis konečného užívateľa výhod nenahrádza povinnosť povinnej osoby vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa zákona o registri partnerov verejného sektora. Teda údaje o konečnom užívateľovi výhod sa budú vyskytovať dvoch registroch, ktoré nie sú prepojené.

Vymedzenie predmetov podnikania

Na záver ešte posledná novinka. Ak uvažujete nad tým, ktorým predmetom podnikania udelíte prvé miesta, alebo ak sa aj nad tým nezamýšľate, aj tu nastali zmeny, ktoré Vám uľahčia rozmýšľanie. Ak uvádzate v návrhu na prvý zápis s.r.o. viacero predmetov podnikania alebo činností na prvom mieste odteraz uvádzajte ten predmet podnikania alebo tú činnosť, ktorú považuje za hlavnú. Je to vašou povinnosťou, preto sa odporúča venovať jej primeranú pozornosť.

Veríme, že Vám tento prehľad pomôže. Je reakciou na stále meniacu sa legislatívu, kedy aj bežné zakladanie s.r.o vie mať svoje úskalia a neraz sa kvôli nesúladu zamietajú návrhy a celý proces zakladania sa zbytočne predlžuje.   

 

 


Autor:

Ďalšie novinky

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky