Právo životného prostredia

Ochrana životného prostredia sa stáva nevyhnutnou súčasťou podnikateľskej činnosti.
Globálne otepľovanie, právne mechanizmy na znižovanie emisií, požiadavky na
zloženie výrobkov, nakladanie s odpadmi vytvárajú odvážne požiadavky, ktorým musia
podnikatelia čeliť.
Ochranu životného prostredia je potrebné odborne riešiť vo fáze plánovania, výstavby
závodov, financovania, špecifikácie produktov, predaja a zneškodňovania odpadov.
Na Slovensku platí nový Zákon o odpadoch. Zavádza mnohé povinnosti pre pôvodcov
odpadov, zberové spoločnosti, spracovateľov odpadov, organizácie zodpovednosti výrobcov.
Mnohé povinnosti sú kontroverzné a prinášajú mnoho otáznikov. Ideme správnym
smerom s cieľom významne znížiť skládkovanie a posilniť recykláciu/zhodnotenie?
Legislatíva je rozsiahla, legislatívne požiadavky komplexné. Klienti potrebujú právnika
so silnými znalosťami lokálneho práva, ktorí sa však vie orientovať v medzinárodných
štandardoch ochrany životného prostredia.
Vieme Vám poradiť pri:
▪ zabezpečení environmentálnych povolení a licencií,
▪ zapracovaní požiadaviek na ochranu životného prostredia pri financovaní
Vášho projektu,
▪ príprave dokumentácie pre obchodovanie s emisiami,
▪ príprave a rokovaní o zmluve o plnení vyhradených povinností,
▪ príprave a rokovaní o zmluvách pre organizáciou zodpovednosti výrobcov,
▪ príprave všeobecne záväzného nariadenia obce v súvislosti s nakladaním s odpadmi,
▪ príprave a revízii zmlúv týkajúcich sa zberu a spracovania odpadov,
▪ stanovení zoznamu povinností a časového harmonogramu ich plnenia,
▪ analýze environmentálnych rizík,
▪ príprave podkladov pri geologickom prieskume a ťažbe,
▪ riešení environmentálnych záťaží,
▪ cezhraničnom transporte odpadov,
▪ príprave a spracovaní právneho environmentálneho auditu.
Okrem transakčného právneho poradenstva venujeme osobitnú pozornosť zastupovaniu
klientov v súdnych a rozhodcovských konaniach týkajúcich sa oblasti ochrany životného
prostredia a odpadového hospodárstva.
 
 

NAŠE SKÚSENOSTI

▪ Právne poradenstvo poskytnuté slovenskej geologickej spoločnosti v súvislosti
s geologickým prieskumom ropných ložísk v Ománe.
▪ Právne zastupovanie organizácie zodpovednosti výrobcov pred Európskou komisiou
v konaní o sťažnosti proti Slovenskej republike.
▪ Právne zastupovanie najväčšej stavovskej organizácie združujúcej slovenských
producentov v súvislosti s novelou zákona o odpadoch.
▪ Právne poradenstvo poskytnuté slovenskej IT spoločnosti v súvislosti s nakladaním
s odpadmi.
▪ Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s prevodom práv súvisiacich
s geotermálnym zdrojom pre aquapark.
▪ Právne zastupovanie organizácie zodpovednosti výrobcov pred
Protimonopolným úradom.
▪ Právne zastupovanie organizácie zodpovednosti výrobcov v sérii súdnych
a správnych konaní.
 

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky