Privátni klienti, dedenie a rodinné právo

Rodina aj v 21. storočí predstavuje základný článok spoločnosti. Osobné a majetkové vzťahy a práva medzi manželmi, rodičmi a deťmi, ako aj vzťahy v súvislosti s dedením, sú právom regulované. Ako rodinná slovenská advokátska kancelária si vážime rodinu a vzťah s Vami budujeme na princípoch dôvery.

Preto stojíme za Vami aj v osobných záležitostiach, kde sa môžete spoľahnúť na našu absolútnu diskrétnosť.

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS poskytuje komplexné právne služby v oblasti rodinného práva pri mimosúdnych dohodách, ako aj zastupovanie na súde, najmä právne poradenstvo pri:

 • rozvode,
 • vysporiadaní BSM po rozvode, 
 • rozdelení BSM pred zánikom manželstva,
 • vysporiadaní spoločného nájmu bytu manželmi,
 • úprave styku s dieťaťom,
 • zverení dieťaťa do striedavej starostlivosti,
 • zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti,
 • určení výživného na dieťa,
 • určení výživné na manžela/ku, príspevku na výživu pre rozvedeného manžela,
 • osvojení dieťaťa,
 • medzinárodných únosoch detí,  
 • uznaní cudzích rozhodnutí v rodinných veciach. 

V rámci dedičského práva Vám vieme poskytnúť komplexné právne poradenstvo pred začatím dedičského konania, v priebehu dedičského konania a v dedičských sporoch, najmä

 • vypracovanie dohôd medzi dedičmi,
 • právne konzultácie pri vypracovaní závetu alebo vypracovaní listiny o vydedení,
 • právne zastúpenie v súdnom konaní o neplatnosť závetu poručiteľa a neplatnosť vydedenia,  o zaradení aktív a pasív do dedičstva,
 • ochranu oprávneného dediča,
 • zastupovanie v dedičských sporoch,
 • zastupovanie v dedičskom konaní pred notárom ako súdnym komisárom.

Referencie

Právne poradenstvo a zastupovanie klienta v súvislosti s rozvodom manželstva, úpravou práv a povinností k dieťaťu a určením vyživovacej povinnosti voči dieťaťu a matke.

Právne poradenstvo v súvislosti s uznaním rozvodu manželstva uzatvoreného podľa anglického práva na Slovensku.

Právne poradenstvo a zastupovanie klienta v priebehu dedičského konania pred notárom ako súdnym komisárom.

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky