Register partnerov verejného sektora

 • Čo je Register partnerov verejného sektora?
 • Kto má povinnosť sa registrovať?
 • Kto je konečný užívateľ výhod?
 • Môžem sa do Registra zaregistrovať sám?
 • Na čo sa mám pripraviť?
 • Koľko to bude trvať?
 • Mám po registrácií ešte nejaké povinnosti?
 • Aké sú následky ak si svoju registračnú povinnosť nesplním?
 • Koľko to bude stáť?

Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje informácie o konečných užívateľoch výhod (konečných vlastníkov), ktoré obchodujú s verejným sektorom alebo ktoré od osôb patriacich do verejného sektora prijímajú finančné plnenia. Cieľom registrácie je, aby bola odhalená vlastnícka štruktúra osôb prijímajúcich finančné plnenia od osôb patriacich do verejného sektora a zabezpečiť tak transparentnosť B2G vzťahov.   

Zákon zavádza niekoľko kritérií pre určenie, kto sa má registrovať.

Registračnú povinnosť majú všetky slovenské ako aj zahraničné osoby, ktoré:

 • (a)prijímajú finančné prostriedky od verejného sektora,
 • (b)nadobúdajú majetok od verejného sektora,
 • (c)uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní,
 • (d)sa zapisujú do registra podľa osobitného predpisu (zdravotné poisťovne, držitelia banského oprávnenia, zhotoviteľa geologických prác, osoba poverenú správcom výberu mýta, osoba poverenú správcom výberu úhrady diaľničnej známky),
 • (e)sú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a majú so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a
 • (f)na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom alebo
 • (g)subdodávateľom osôb, ktoré dodávajú tovary a služby verejnému sektoru.

Registračná povinnosť však vzniká iba v prípade, ak hodnota plnenia prekračuje 100 000,- EUR jednorazovo alebo 250 000,- EUR za kalendárny rok.

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám s overením Vašej registračnej povinnosti pomôžeme.

Za konečného užívateľa výhod sa považuje každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

 • (a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá:
  • (i) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
  • (ii) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
  • (iii) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
  • (iv) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
 • (b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
 • (c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá:
  • (i) je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
  • (ii) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
  • (iii) je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
  • (iv) je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v písm. a) vyššie, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama síce nespĺňa kritériá podľa písm. a), b) alebo písm. c) (i) a (ii), avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií. 

V registri je možné sa registrovať iba v spolupráci s oprávnenou osobou. Oprávnenou osobou je iba advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, alebo daňový poradca, ktorý má miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na podania, ktoré nie sú podané oprávnenou osobou, registračný orgán neprihliadne. Naša advokátska kancelária služby oprávnenej osoby ponúka. S dôverou sa môžete na nás obrátiť. 

Prvým krokom bude, že nám počas neformálneho rozhovoru poskytnete rámcové informácie o Vašej organizačnej a vlastníckej štruktúre.

Na základe týchto údajov, Vám budeme vedieť pripraviť cenovú ponuku šitú na mieru.

O plnení povinností oprávnenej osoby sa uzatvorí písomná zmluva, v ktorej sa dohodnú všetky podmienky našej vzájomnej spolupráce.

Nasledovať bude proces identifikácie konkrétnych dokumentov, ktoré je potrebné pred registráciou predložiť. Ich identifikácia prebieha vyplnením jednoduchého dotazníka. Najčastejšie ide o spoločenskú zmluvu, stanovy, zoznam akcionárov, akcionárske dohody, zoznamy vedúcich zamestnancov, dohody s tretími osobami ovplyvňujúce riadenie spoločnosti alebo prerozdeľovanie zisku, vyhlásenia a výpisy z obchodného registra, prípadne dokumenty týkajúce sa zahraničných vlastníkov.

Po predložení potrebných dokumentov ich promptne posúdime a pripravíme podklady pre registráciu. Lehota na zápis do registra je do 31. júla 2017 10 pracovných dní. Celý proces by v prípade, že budete mať všetky dokumenty pripravené a nebude potrebné zabezpečovať podklady zo zahraničia, nemal presiahnuť 15 pracovných dní. Od 1. augusta 2017 sa lehota na vykonanie zápisu pre registrujúci orgán skracuje na 5 pracovných dní, takže proces registrácie by mal byť ešte rýchlejší. 

Zápisom do Registra sa naša vzájomná spolupráca nekončí, nakoľko každú zmenu zapísaných údajov bude potrebné do registra registrovať.

Zákon tiež vyžaduje v určitých časových intervaloch zapísané údaje verifikovať, a to pod hrozbou sankcií.

Následky porušenia povinností stanovených zákonom možno rozdeliť až do štyroch kategórií.

Prvým následkom je právo osoby patriacej do verejného sektora odstúpiť od zmluvy alebo pozdržať plnenie podľa zmluvy. V tomto prípade sa bude mať za to, že osoba patriaca do verejného sektora nie je v omeškaní s plnením svojich záväzkov zo zmluvy uzatvorenej s partnerom verejného sektora, aj keď povinnosť dodať plnenie alebo majetok zo strany osoby patriacej do verejného sektora nebude splnená.

Druhým následkom je možnosť uloženia peňažnej sankcie. Výška pokuty môže dosiahnuť pre partnera verejného sektora až 1 000 000,- EUR a pre člena štatutárneho orgánu  partnera verejného sektora až 100 000,- EUR. Minimálna výška sankcie je pritom až 10 000,- EUR a zodpovednostným subjektom je každý jeden člen štatutárneho orgánu partnera verejného sektora.

Ďalším následkom je, že rozhodnutie o uložení sankcie je súčasne aj rozhodnutím o vylúčení podľa Obchodného zákonníka. Jeho následkom je, že fyzická osoba, ktorá bola v čase uloženia sankcie členom štatutárneho orgánu partnera verejného sektora nesmie po dobu uvedenú v rozhodnutí súdu, alebo až po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v žiadnej obchodnej spoločnosti alebo družstve. Rovnako nebude môcť pôsobiť ani ako vedúci organizačnej zložky podniku, vedúci podniku zahraničnej osoby, vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokurista.

Posledným následkom môže byť v určitých prípadoch aj vznik trestnej zodpovednosti. V prípade úmyselného konania môže ísť napríklad o trestný čin skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie podľa § 259 a 260 Trestného zákona, trestný čin podvodu podľa § 221 Trestného zákona alebo trestný čin subvenčného podvodu podľa § 225 Trestného zákona.

 

Za registráciu sa neuhrádza registrujúcemu orgánu žiaden správny ani súdny poplatok. Za naše služby ako oprávnenej osoby Vám pripravíme cenovú ponuku šitú na mieru podľa náročnosti Vašej organizačnej štruktúry. Neváhajte nás kontaktovať so žiadosťou o vypracovanie cenovej ponuky. 

Dotazník pre vypracovanie cenovej ponuky

Pošlite nám základné údaje o Vašej spoločnosti a my Vám spracujeme cenovú ponuku na mieru.
Podmienky ochrany osobných údajov

Referencie

Právne poradenstvo poskytnuté potravinárskej spoločnosti pri syndikovanom financovaní a refinancovaní v hodnote viac ako 118 miliónov EUR.

Právne poradenstvo a zastupovanie klienta v súvislosti s vypracovaním listiny o vydedení potomka a závetu poručiteľa.

Právne poradenstvo v súvislosti s úpravou práv k maloletému dieťaťu pochádzajúceho z medzinárodného manželstva.


Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky