Súhlas so spracúvaním osobných údajov

podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) (ďalej len „Súhlas“) ako dotknutá osoba súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou:

SEMANČÍN & PARTNERS s. r. o., Bottova 2A, Bratislava 811 09, IČO: 50 567 942, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 114801/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a to:

v rozsahu:       e-mailová adresa,
pre účel:          zasielanie newslettera Prevádzkovateľa,
po dobu:          3 roky.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že nemám žiadnu povinnosť Prevádzkovateľovi tento Súhlas poskytnúť a tento Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo Súhlasu pred jeho odvolaním. Ak  tento Súhlas odvolám, moje takto poskytnuté osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu prestať spracúvať, ak na ich následné spracúvanie nemá iný právny základ. V súvislosti s neposkytnutím alebo odvolaním tohto Súhlasu mi nemôže hroziť žiadna ujma.

Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete v sekcii ochrana súkromia.

Zároveň vyhlasujem, že som bol ako Dotknutá Osoba poučený o svojich právach a ďalších informáciách v zmysle Článku 12, 13 a 14 GDPR v spojení s Článkami 15 – 22 GDPR.

Poučenie o Vašich právach a iných skutočnostiach

  • Poskytnuté osobné údaje spracúvame prostredníctvom sprostredkovateľa Mailchimp, ktorý je poskytovateľom marketingovej platformy.
  • Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať ďalším príjemcom. Vaše osobné údaje budú u Sprostredkovateľa spracované a anonymizované. Obsah podnetu, otázky alebo sťažnosti môže byť bez uvedenia akýchkoľvek Vašich osobných údajov poskytnutý tretím stranám pre účely skvalitňovania služieb, všeobecnú prevenciu a vytváranie záznamov a iných správ v zmysle koncesnej zmluvy s Ministerstvom dopravy a výstavby SR
  • Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať do krajiny mimo EHS a/alebo poskytovať medzinárodnej organizácii.
  • Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu Zodpovednej Osoby, uvedenú v hlavičke tohto Súhlasu.
  • Máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov, najmä ak sú podľa vás spracúvané nesprávne.
  • Máte právo vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos k inému prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto prenos požiadať priamo nás.
  • Máte právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Vaše práva môžu byť obmedzené relevantným právom EÚ alebo Členského Štátu.

Žiadosti o výkon vašich práv prosím zasielajte z poskytnutej e-mailovej adresy.

Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pre viac informácií navštívte www.uoou.sk.

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky