Trestné právo

Trestnoprávna kvalifikácia určitého konania a následné vyšetrovanie, obvinenie a obžalovanie je krajnou situáciou. V trestnom konaní sa naplno prejavuje moc štátu a jeho jednotlivých zložiek.  Klient v takejto situácii potrebuje poznať svoje práva, potrebuje poradiť, v ktorých prípadoch je vhodná dohoda o vine a treste a v ktorých je potrebná  obrana v rámci trestného konania.

Vzhľadom na zavedenie trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb sa trestné konanie týka aj obchodných spoločností a iných právnických osôb.

Trestné právo je dôležitou oblasťou špecializácie advokátskej kancelárie SEMANČÍN & PARTNERS.

Máme skúsenosti so všetkými fázami trestného konania a skutkovými podstatami trestných činov, s ktorými sa na nás klienti, či už v predsúdnej fáze trestného konania ako i vo fáze konania pred súdom, obracajú.  Poskytujeme potrebnú právnu pomoc i v otázkach súvisiacich s hospodárskou a majetkovou trestnou činnosťou. Pri posudzovaní obchodných transakcií klientov sa koncentrujeme aj na prevenčné pro klientske opatrenia.

V súvislosti so zavedením trestnej zodpovednosti právnických osôb do právneho poriadku Slovenskej republiky pomáhame tiež právnickým osobám ako klientom implementovať preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku trestnej zodpovednosti, či už za konanie štatutárnych orgánov alebo zamestnancov.

Referencie

Právne zastupovanie klienta v prípravnom konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom týkajúce sa trestných činov v súvislosti s poškodzovaním cudzieho majetku.

Právne zastupovanie klienta v prípravnom konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom týkajúce sa trestných činov v súvislosti s obohatením sa na škodu cudzieho majetku.

Právne zastupovanie klienta v prípravnom konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom týkajúce sa trestných činov v súvislosti s poškodzovaním cudzieho majetku.

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky