Pracovné právo


Poskytujeme právne poradenstvo v oblasti pracovného práva, a to ako na strane zamestnávateľov, tak aj na strane zamestnancov, manažérov a vyšších riadiacich pracovníkov.

Naše právne služby využíva zamestnávateľ podnikajúci v oblasti automobilového priemyslu. Zamestnávateľovi poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva.

Pomôžeme Vám:

  • pri príprave pracovnoprávnychvzťahov a s tým súvisiacimi zmluvami pre zamestnancov na všetkých úrovniach, od radových zamestnancov až po najvyšších riadiacich pracovníkov,
  • pri príprave pracovných poriadkov a iných interných predpisov,
  • v právnom poradenstve pri skončení pracovného pomeru,
  • pri agentúrnom zamestnávaní a vo vysielaní zamestnancov k užívateľským zamestnávateľom,
  • v poradenstve pri zamestnávaní cudzích štátnych príslušníkov,
  • pri príprave etických kódexov, zavedení vnútorného systému vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti (tzv. whistleblowing), výkone externej zodpovednej osoby,
  • zabezpečiť ochranu osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch,
  • v právnom poradenstve v oblasti uplatňovania a dodržiavania princípu rovnosti a rovnakého zaobchádzania (ochrana proti bossingu a mobbingu),
  • pri právnom zastúpení v pracovnoprávnych sporoch.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte našich špecialistov


Články


Referencie


Rozhodnutie spolupracovať s advokátskou kanceláriou Semančín & Partners vyplynulo zo zmien, ktorými naša spoločnosť v roku 2019 prechádzala. Hlavným dôvodom začiatku spolupráce bola kúpa spoločnosti novým majiteľom a po dvoch rokoch intenzívnej spolupráce môžem zhodnotiť tento krok ako veľmi rozumný a profesionálny. Každodenne sa pri svojej práci stretávam s témami, ktoré si doslova vyžadujú podporu odborníkov. Pretože, dajme si ruku na srdce, nie vo všetkom môžeme byť odborníci my sami. A práve...
Ing. Soňa Miklášová, Cavo Automotive Slovakia, s.r.o.

Kontaktný formulár


Podmienky ochrany osobných údajov