Pracovné právo

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS poskytuje komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva, a to ako na strane zamestnávateľov, tak aj na strane zamestnancov, manažérov a vyšších riadiacich pracovníkov.

Právne služby v oblasti pracovného práva zahŕňajú:

  • príprava pracovnoprávnych a súvisiacich zmlúv pre zamestnancov na všetkých úrovniach, od radových zamestnancov až po najvyšších riadiacich pracovníkov,
  • príprava pracovných poriadkov a iných interných predpisov,
  • poskytovanie právneho poradenstva ohľadom rozličných foriem odmeňovania,
  • právne poradenstvo pri skončení právneho pomeru,
  • právne poradenstvo pri agentúrnom zamestnávaní a vysielaní zamestnancov k užívateľským zamestnávateľom,
  • poradenstvo pri zamestnávaní cudzích štátnych príslušníkov,
  • príprava etických kódexov, zavedenie vnútorného systému vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti (tzv. whistleblowing), výkon externej zodpovednej osoby,
  • ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch,
  • právne poradenstvo v oblasti uplatňovania a dodržiavania princípu rovnosti a rovnakého zaobchádzania (ochrana proti bossingu a mobingu),
  • právne zastúpenie v pracovnoprávnych sporoch

Referencie

Právne zastúpenie zamestnanca v pracovnoprávnom spore o neplatnosť rozviazania pracovného pomeru.

Právne poradenstvo zamestnávateľovi pri obvinení z porušovania práva na rovnaké zaobchádzanie a z bossingu.

Príprava internej smernice o oznamovaní protispoločenskej činnosti a právne poradenstvo pri vybavovaní podnetov pre celoslovenského poskytovateľa facility manažmentu.

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky