Právo životného prostredia a odpadové hospodárstvo

Ochrana životného prostredia sa stáva nevyhnutnou súčasťou podnikateľskej činnosti. Globálne otepľovanie, právne mechanizmy na znižovanie emisií, požiadavky na zloženie výrobkov, nakladanie s odpadmi vytvárajú odvážne požiadavky, ktorým musia podnikatelia čeliť.

Ochranu životného prostredia je potrebné odborne riešiť vo fáze plánovania, výstavby závodov, financovania, špecifikácie produktov, predaja a zneškodňovania odpadov.

Na Slovensku platí nový Zákon o odpadoch. Zavádza mnohé povinnosti pre pôvodcov odpadov, zberové spoločnosti, spracovateľov odpadov, organizácie zodpovednosti výrobcov. Mnohé povinnosti sú kontroverzné a prinášajú mnoho otáznikov. Ideme správnym smerom s cieľom významne znížiť skládkovanie a posilniť recykláciu/zhodnotenie?

Legislatíva je rozsiahla, legislatívne požiadavky komplexné. Klienti potrebujú právnika so silnými znalosťami lokálneho práva, ktorí sa však vie orientovať v medzinárodných štandardoch ochrany životného prostredia.

Vieme Vám poradiť pri:

 • zabezpečení environmentálnych povolení a licencií,
 • zapracovaní požiadaviek na ochranu životného prostredia pri financovaní Vášho projektu,
 • príprave dokumentácie pre obchodovanie s emisiami,
 • príprave a rokovaní o zmluve o plnení vyhradených povinností,
 • príprave a rokovaní o zmluvách pre organizáciou zodpovednosti výrobcov,
 • príprave všeobecne záväzného nariadenia obce v súvislosti s nakladaním s odpadmi,
 • príprave a revízii zmlúv týkajúcich sa zberu a spracovania odpadov,
 • stanovení zoznamu povinností a časového harmonogramu ich plnenia,
 • analýze environmentálnych rizík,
 • príprave podkladov pri geologickom prieskume a ťažbe,
 • riešení environmentálnych záťaží,
 • cezhraničnom transporte odpadov,
 • príprave a spracovaní právneho environmentálneho auditu.

Okrem transakčného právneho poradenstva venujeme osobitnú pozornosť zastupovaniu klientov v súdnych a rozhodcovských konaniach týkajúcich sa oblasti ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva.

Referencie

Právne poradenstvo poskytnuté slovenskej spoločnosti v súvislosti s nakladaním nebezpečných odpadov.

Vykonanie právnej previerky pre slovenskú spoločnosť v súvislosti s environmentálnymi rizikami.

Založenie obchodnej spoločnosti zoberajúcej sa nakladaním s odpadmi.

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky