Právo životného prostredia a odpadové hospodárstvo


Právo životného prostredia, odpadové hospodárstvo a právne poradenstvo pri environmentálnych deliktoch sú jednou z ťažiskových oblastí našej advokátskej kancelárie.

Mali sme možnosť poskytovať právne poradenstvo v mnohých oblastiach environmentálneho práva. Pomohli sme založiť organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly, získať autorizáciu a nastaviť vzťahy s obcami i zberovými spoločnosťami. Poskytovali sme právne poradenstvo pri mnohých kontrolách vykonávaných Slovenskou inšpekciou životného prostredia po celom Slovensku. Veľa skúseností majú naši právnici aj z obhajoby pri trestných činoch proti životnému prostrediu. Naše skúsenosti v práve ochrany životného prostredia presvedčili aj klienta, ktorý sa rozhodol využiť naše právne služby pri rozličných projektoch v oblasti odpadového hospodárstva, napr. pri projekte vybudovania modernej recyklačnej triediacej linky určenej na zhodnotenie textilného odpadu alebo vybudovania mobilného technologického zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu.

Vieme Vám poradiť pri:

 • zabezpečení environmentálnych povolení a licencií,
 • inšpekcii vykonávanou Slovenskou inšpekciou životného prostredia,
 • príprave dokumentácie pre obchodovanie s emisiami,
 • príprave a rokovaní o zmluve o plnení vyhradených povinností,
 • príprave a rokovaní o zmluvách pre Organizáciu zodpovednosti výrobcov,
 • príprave všeobecne záväzného nariadenia obce v súvislosti s nakladaním s odpadmi,
 • príprave a revízii zmlúv týkajúcich sa zberu a spracovania odpadov,
 • stanovení zoznamu povinností a časového harmonogramu ich plnenia,
 • analýze environmentálnych rizík,
 • cezhraničnom transporte odpadov,
 • príprave právneho environmentálneho auditu.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte našich špecialistov


Články


Referencie


V mene spoločnosti CEE Capital Management, a. s. by sme sa radi poďakovali kolegom z advokátskej kancelárie Semančín & Partners za kvalitné a profesionálne právne služby, ktoré využívame v priebehu nášho investičného procesu. Oceňujeme znalosti vedúcich partnerov z oblasti transakčného a korporátneho práva, ale najmä znalosti v oblasti odpadového hospodárstva, finančných nástrojov v oblasti EŠIF, ako aj vybraných tém týkajúcich sa štátnej pomoci.
Ing. Martin Krištofčák, člen predstavenstva CEE Capital Management, a.s.

Kontaktný formulár


Podmienky ochrany osobných údajov