Referencie

 • Bankovníctvo, financie, kapitálové trhy a poisťovníctvo
 • Duševné vlastníctvo a informačné technológie
 • Ochrana osobných údajov a informačná bezpečnosť
 • Obchodné spoločnosti, fúzie a akvizície
 • Hospodárska súťaž a verejné obstarávanie
 • Nehnuteľnosti a stavebníctvo
 • Pracovné právo
 • Právo životného prostredia a odpadové hospodárstvo
 • Privátni klienti, dedenie a rodinné právo
 • Trestné právo
 • Spory a arbitráž
Právne poradenstvo poskytnuté energetickej spoločnosti pri syndikovanom financovaní a refinancovaní v hodnote viac ako 185 miliónov EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté konzorciu bánk pri financovaní prevádzkového kapitálu priemyselnej spoločnosti v hodnote viac 50 miliónov EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté developerovi pri syndikovanom refinancovaní významného hotelového komplexu v hodnote viac ako 130 miliónov EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté developerovi pri syndikovanom financovaní a refinancovaní obchodného a administratívneho centra v hodnote viac ako 140 miliónov EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté potravinárskej spoločnosti pri syndikovanom financovaní a refinancovaní v hodnote viac ako 118 miliónov EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté banke pri bilaterálnom financovaní výstavby významného rezidenčného komplexu v hodnote viac ako 30 miliónov EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté banke pri bilaterálnom financovaní výstavby závodu v hodnote 25 miliónov EUR.
Zastupovanie leasingovej spoločnosti v súdnom spore týkajúcom sa nárokov vyplývajúcich z leasingu nehnuteľností.
Právne poradenstvo poskytnuté finančnej inštitúcii v súvislosti s distribúciu produktov vo forme franchisingovej štruktúry a hospodárskou súťažou v súvislosti s distribúciou produktov.
Zastupovanie banky (agenta) v prelomovom prihlasovaní pohľadávok zo syndikovaného úveru v konkurznom konaní.
Právne poradenstvo poskytnuté developerovi pri syndikovanom financovaní a refinancovaní obchodného a administratívneho centra v hodnote viac ako 140 miliónov EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté vlastníkovi výrobnej spoločnosti pri refinancovaní v hodnote viac 60 miliónov USD.
Právne poradenstvo poskytnuté banke pri bilaterálnom financovaní akvizície spoločnosti vyrábajúcej zdravotné pomôcky v hodnote 13 miliónov EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté banke pri financovaní výstavby rezidenčného komplexu v hodnote 14 806 000 EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté banke pri financovaní výstavby rezidenčného komplexu v hodnote 12 052 000 EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté banke pri financovaní a refinancovaní centra s retailovými priestormi vo viac ako 20 miliónov EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté banke pri financovaní a refinancovaní administratívneho centra v hodnote viac ako 23 miliónov EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté banke pri financovaní a refinancovaní akvizície fotovoltaických elektrárni v hodnote viac ako 18 miliónov EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté banke pri financovaní a refinancovaní retailového centra v hodnote viac ako 15 miliónov EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté banke pri financovaní a refinancovaní logistického centra v hodnote viac ako 8 miliónov EUR.
Komplexné právne poradenstvo poskytnuté konštruktérskej spoločnosti v súvislosti s vývojom, testovaním a výrobou závodného špeciálu Praga Racing Car.
Komplexné právne poradenstvo poskytnuté konštruktérskej spoločnosti v súvislosti s vývojom, testovaním a výrobou osobného auta K1 Attack.
Právne poradenstvo softwarovej spoločnosti v súvislosti s urovnaním nárokov súvisiacich s vytvorením počítačového programu.
Všeobecné právne poradenstvo poskytnuté softwarovej spoločnosti v oblasti energetiky.
Právne poradenstvo súvisiace s uplatnením si náhrady škody súvisiace s vytvoreným počítačovým programom.
Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s vývojom prototypu závodného špeciálu pre vnútorný okruh.
Právne poradenstvo poskytnuté slovenskej konštruktérskej spoločnosti v súvislosti so založením spoločností pre vývoj a výrobu prvej slovenskej družice.
Komplexné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, vypracovanie bezpečnostného projektu, školenie oprávnených osôb pre správcu rýchlostnej cesty R1 Pribina.
Zastupovanie výrobného podniku vo veci osobitnej registrácie biometrického dochádzkového systému.
Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov pri prevádzke kamerových systémov pre fotovoltaické elektrárne.
Vypracovanie komplexnej bezpečnostnej dokumentácie na ochranu osobných údajov pre zbrojársku spoločnosť.
Spracovanie bezpečnostnej dokumentácie pre nadnárodného samostatného finančného agenta a jeho poolovú organizáciu.
Spracovanie komplexnej bezpečnostnej dokumentácie a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov pre viac ako 200 klientov.
Zastupovanie národného športového zväzu v súvislosti s kontrolou Úradu na ochranu osobných údajov.
Komplexné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov a vypracovanie bezpečnostného projektu pre medzinárodnú spoločnosť pôsobiacu v odvetví automobilového priemyslu.
Zastupovanie klienta v správnom konaní o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov.
Komplexné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie významnej sieti športových obchodov.
Prijatie záväzných vnútropodnikových pravidiel vo veci cezhraničného prenosu osobných údajov v rámci EHS ako aj do tretích krajín pre nadnárodnú spoločnosť pôsobiacu v IT oblasti.
Komplexné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, vypracovanie bezpečnostného projektu, vypracovanie obchodných podmienok pre poskytovateľa cloudových riešení.
Výkon zodpovednej osoby pre gymnázium.
Poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov pre štátnu galériu.
Komplexné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie pre celoslovensky pôsobiacu súkromnú bezpečnostnú službu.
Spracovanie bezpečnostnej dokumentácie pre významnú slovenskú cestovnú kanceláriu.
Komplexné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov pre veľkého poskytovateľa facility manažmentu s prevádzkami v rámci celého Slovenska vrátane poradenstva v oblasti whistleblowingu.
Komplexné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, vypracovanie bezpečnostného projektu, ako aj obchodných podmienok pre mnohých prevádzkovateľov internetových obchodov.
Poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov pre viaceré účtovnícke spoločnosti.
Právne poradenstvo pri zakladaní investičného fondu s účasťou štátu.
Právne poradenstvo súkromnému filmovému producentovi pri zakladaní filmového štúdia.
Právne poradenstvo pri navyšovaní základného imania významného investičného fondu na Slovensku.
Právne poradenstvo poskytované privátnym klientom a spoločnostiam v súvislosti s likvidáciou viac ako 60 spoločností.
Právne poradenstvo poskytnuté privátnym klientom v súvislosti s predajom spoločnosti v oblasti elektroinštalačného materiálu.
Právne poradenstvo poskytované privátnym klientom v súvislosti s predajom obchodných podielov v spoločnostiach.
Všeobecné právne poradenstvo poskytované spoločnostiam v súvislosti s korporátnymi zmenami.
Právne poradenstvo v súvislosti so zneužívaním dominantného postavenia, príprava podnetu na prešetrenie na Protimonopolný úrad a sťažnosti na Európsku komisiu poskytnuté únii slovenských chovateľov a spracovateľov mäsa.
Právne poradenstvo poskytnuté zbrojárskej spoločnosti pri stanovení podmienok exkluzívnej spolupráci.
Právne poradenstvo poskytnuté finančnej inštitúcii v súvislosti s distribúciu produktov vo forme franchisingovej štruktúry distribúciou produktov.
Právne poradenstvo poskytnuté významnému chemickému podniku v súvislosti s predajom priemyselných hnojív.
Právne poradenstvo poskytnuté kozmetickej spoločnosti pri štruktúrovaní distribúcie produktov a príprav zmluvnej dokumentácie.
Právne poradenstvo poskytnuté finančnej inštitúcii v súvislosti s koncentráciou.
Právne poradenstvo potravinárskej spoločnosti v súvislosti s dodávateľskými zmluvami.
Právne poradenstvo v súvislosti s právnym auditom administratívneho centra.
Komplexné právne poradenstvo medzinárodnej spoločnosti v súvislosti s využitím geotermálnym vrtom a výstavbou aquaparku.
Právne poradenstvo pre významnú zahraničnú banku v súvislosti s právnym auditom pozemkov určených pre výstavbu polyfunkčného centra.
Právne poradenstvo pre významnú finančnú skupinu v súvislosti s vysporiadaním práv k pozemkom pri realizácii administratívneho centra.
Právne poradenstvo pre významnú leasingovú spoločnosť pri príprave zmluvnej dokumentácie na leasing nehnuteľností.
Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s realizáciou unikátneho projektu multimediálneho centra na Slovensku.
Právne poradenstvo poskytnuté privátnym klientom v súvislosti s predajom bytov.
Právne poradenstvo poskytnuté privátnemu klientovi v súvislosti s dohodou o usporiadaní práv k pozemkom patriacich hlavnému mestu Slovenskej republiky.
Právne poradenstvo poskytnuté majiteľovi reštituovaných domov v súvislosti s regulovaným nájomným.
Právne zastúpenie zamestnanca v pracovnoprávnom spore o neplatnosť rozviazania pracovného pomeru.
Príprava interných pracovných predpisov pre zamestnávateľa.
Právne poradenstvo zamestnávateľovi pri obvinení z porušovania práva na rovnaké zaobchádzanie a z bossingu.
Príprava internej smernice o oznamovaní protispoločenskej činnosti a právne poradenstvo pri vybavovaní podnetov pre celoslovenského poskytovateľa facility manažmentu.
Komplexné právne poradenstvo verejnej inštitúcii v súvislosti s pracovným pomerom zamestnancov.
Právne poradenstvo v súvislosti so zaplatením odstupného.
Právne zastúpenie klienta v súdnom konaní v súvislosti s určením neplatnosti ukončenia pracovného pomeru.
Príprava pracovných zmlúv a dohôd o hmotnej zodpovednosti pre zamestnávateľa.
Právne poradenstvo poskytnuté slovenskej spoločnosti v súvislosti s nakladaním nebezpečných odpadov.
Vykonanie právnej previerky pre slovenskú spoločnosť v súvislosti s environmentálnymi rizikami.
Založenie obchodnej spoločnosti zoberajúcej sa nakladaním s odpadmi.
Zastupovanie klienta v konaní o dedičstve.
Právne poradenstvo a zastupovanie klienta v súvislosti s určením neplatnosti listiny o vydedení potomka.
Právne poradenstvo a zastupovanie klienta v súvislosti s vypracovaním listiny o vydedení potomka a závetu poručiteľa.
Právne poradenstvo a zastupovanie klienta v priebehu dedičského konania pred notárom ako súdnym komisárom.
Právne poradenstvo a zastupovanie klienta v súvislosti s rozvodom manželstva, úpravou práv a povinností k dieťaťu a určením vyživovacej povinnosti voči dieťaťu a matke.
Zastupovanie klienta v súvislosti s rozdelením majetku patriaceho do bezpodielového vlastníctva manželov, vrátane zastupovania v trestnom konaní.
Právne poradenstvo v súvislosti s uznaním rozvodu manželstva uzatvoreného podľa anglického práva na Slovensku.
Právne poradenstvo v súvislosti s úpravou práv k maloletému dieťaťu pochádzajúceho z medzinárodného manželstva.
Právne poradenstvo v súvislosti s dedením a reštituovaných pozemkov a bytového domu.
Právne poradenstvo v súvislosti so zapretím otcovstva.
Právne poradenstvo v súvislosti s dedením poľnohospodárskej pôdy.
Opakované právne zastupovanie klienta v priebehu daňového konania, ako i v celom priebehu prípravného trestného konania pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom v súvislosti s daňovými trestnými činmi.
Právne zastupovanie klienta v prípravnom konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom týkajúce sa trestných činov v súvislosti s obohatením sa na škodu cudzieho majetku.
Právne zastupovanie klienta v prípravnom konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom týkajúce sa trestných činov v súvislosti s poškodzovaním cudzieho majetku.
Právne zastupovanie klienta v prípravnom konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom týkajúce sa trestných činov v súvislosti s poškodzovaním cudzieho majetku.
Zastupovanie obchodníka so špeciálnou technikou v súdnom spore týkajúcom sa zaplatenia kúpnej ceny a náhrady škody.
Právne zastupovanie významnej obchodnej spoločnosti v niekoľkých súdnych sporoch v súvislosti s vymáhaním pohľadávok.
Právne zastupovanie zhotoviteľa stavby v súdnom spore s objednávateľom stavby.
Právne zastupovanie obchodnej spoločnosti v súdnych sporoch v súvislosti so spormi s jej obchodnými partnermi.
Právne zastupovanie klienta v spore ohľadom verejného obstarávania.
Zastupovanie významnej slovenskej banky v niekoľkých súdnych sporoch v súvislosti s platnosťou zmluvy o úvere a záložných zmlúv týkajúcich sa financovania nehnuteľností.
Zastupovanie významnej slovenskej banky v súdnom spore v súvislosti s platnosťou ručiteľského vyhlásenia týkajúceho sa financovania nehnuteľností.
Zastupovanie významnej slovenskej banky v sérii súdnych sporov s obchodnými partnermi.
Zastupovanie leasingovej spoločnosti v súdnom spore ohľadom nárokov vyplývajúcich z leasingu nehnuteľností.
Zastupovanie klienta v súdnom spore ohľadom vadného zhotovenia.

Povedali o nás

Na spolupráci s Jozefom si vážim konštruktívnosť a efektívnosť pri hľadaní riešení.

Matúš Jurových, Penta Investment, s.r.o.

Využili sme služby JUDr. Lucie Semančínovej v oblasti ochrany osobných údajov. Spracovanie dokumentácie, komunikácia, ako aj naše špecifické požiadavky boli vybavené na vysokej profesionálnej úrovni, komplexne a k našej spokojnosti. V prípade potreby, určite oslovíme JUDr. Semančínovú k ďalšej spolupráci.

Zdeněk Drlík, Baumi s.r.o.

Vo svojom mene chcem poďakovať za profesionálny prístup JUDr. Semančínovej za poskytnutú službu. Oceňujem najmä flexibilitu, ústretový a ľudský prístup, želám jej aj firme veľa spokojných klientov. Vaše služby odporúčam aj ďalej.

JUDr. Alica Packová Zväz potápačov Slovenska

Kombinácia profesionálneho a osobného prístupu, ako aj porozumenie potrebám klienta, predstavuje u Jozefa garanciu naplnenia očakávania jeho klienta.

Rastislav Václavík, Tatrabanka, a.s.

So službami Vašej spoločnosti v oblasti ochrany osobných údajov som bol absolútne spokojný, predviedli ste profesionálnu prácu.

Ing. Peter Adamec, PhD., konateľ P.A.EnergoConsulting, s.r.o.

S Jozefom spolupracujem viac ako 8 rokov a veľmi si vážim jeho profesionálny prístup k akejkoľvek agende, ktorú sme spolu riešili. Jeho pragmatický prístup k vyjednávaniu komplexných úverových podmienok vedie vždy k efektívnemu výsledku.

Michal Staroň, WOOD & Company

Oceňujem najmä odborný rozhľad, využitie skúseností z praxe v oblasti ochrany osobných údajov a ústretový prístup.

Katarína Križanová, Právnik Zoznam, s.r.o.

Jozefa poznám z minulosti, z prípravy úverovej dokumentácie pre veľký developerský projekt, pričom Jozef odviedol kvalitnú prácu.

JUDr. Ing. Ľubomír Škvaril, Privatbanka, a.s.

Určite odporúčam tím JUDr. Semančínovej k vypracovaniu bezpečnostného projektu, nakoľko sa stretnete s profesionalitou, ochotou, precíznosťou a ústretovosťou.

Silvia Miklovičová, CFO Granvia Operation, a.s., správa rýchlostnej cesty R1 PRIBINA

Spolupráca s pani Semančínovou bola veľmi príjemná. Je to odborník v oblasti Ochrany osobných údajov a po skončení vypracovania projektu ochotne poradí a odpovie na dodatočné otázky.

Romana Sojáková, vedúci personálneho a mzdového oddelenia, AB Facility s.r.o.

Spolupráca s advokátom Jozefom Semančínom bola veľmi efektívna. Oceňujem tiež individuálny a profesionálny prístup ku klientovi a ústretovosť.

Romana Sojáková, AB Facility

Únia hydinárov Slovenska hodnotí spoluprácu s Mgr. Jozefom Semančínom, LL.M. pozitívne a odporúča ho na spoluprácu aj pre svojich členov a zástupcov.

Ing. Mgr. Daniel Molnár, Únia hydinárov Slovenska

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky