Referencie

 • Bankovníctvo, financie, kapitálové trhy a poisťovníctvo
 • Duševné vlastníctvo a informačné technológie
 • Ochrana osobných údajov a informačná bezpečnosť
 • Obchodné spoločnosti, fúzie a akvizície
 • Hospodárska súťaž a verejné obstarávanie
 • Nehnuteľnosti a stavebníctvo
 • Pracovné právo
 • Právo životného prostredia a odpadové hospodárstvo
 • Privátni klienti, dedenie a rodinné právo
 • Trestné právo
 • Spory a arbitráž
Právne poradenstvo poskytnuté energetickej spoločnosti pri syndikovanom financovaní a refinancovaní v hodnote viac ako 185 miliónov EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté konzorciu bánk pri financovaní prevádzkového kapitálu priemyselnej spoločnosti v hodnote viac 50 miliónov EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté developerovi pri syndikovanom refinancovaní významného hotelového komplexu v hodnote viac ako 130 miliónov EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté developerovi pri syndikovanom financovaní a refinancovaní obchodného a administratívneho centra v hodnote viac ako 140 miliónov EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté potravinárskej spoločnosti pri syndikovanom financovaní a refinancovaní v hodnote viac ako 118 miliónov EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté banke pri bilaterálnom financovaní výstavby významného rezidenčného komplexu v hodnote viac ako 30 miliónov EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté banke pri bilaterálnom financovaní výstavby závodu v hodnote 25 miliónov EUR.
Zastupovanie leasingovej spoločnosti v súdnom spore týkajúcom sa nárokov vyplývajúcich z leasingu nehnuteľností.
Právne poradenstvo poskytnuté finančnej inštitúcii v súvislosti s distribúciu produktov vo forme franchisingovej štruktúry a hospodárskou súťažou v súvislosti s distribúciou produktov.
Zastupovanie banky (agenta) v prelomovom prihlasovaní pohľadávok zo syndikovaného úveru v konkurznom konaní.
Právne poradenstvo poskytnuté developerovi pri syndikovanom financovaní a refinancovaní obchodného a administratívneho centra v hodnote viac ako 140 miliónov EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté vlastníkovi výrobnej spoločnosti pri refinancovaní v hodnote viac 60 miliónov USD.
Právne poradenstvo poskytnuté banke pri bilaterálnom financovaní akvizície spoločnosti vyrábajúcej zdravotné pomôcky v hodnote 13 miliónov EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté banke pri financovaní výstavby rezidenčného komplexu v hodnote 14 806 000 EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté banke pri financovaní výstavby rezidenčného komplexu v hodnote 12 052 000 EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté banke pri financovaní a refinancovaní centra s retailovými priestormi vo viac ako 20 miliónov EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté banke pri financovaní a refinancovaní administratívneho centra v hodnote viac ako 23 miliónov EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté banke pri financovaní a refinancovaní akvizície fotovoltaických elektrárni v hodnote viac ako 18 miliónov EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté banke pri financovaní a refinancovaní retailového centra v hodnote viac ako 15 miliónov EUR.
Právne poradenstvo poskytnuté banke pri financovaní a refinancovaní logistického centra v hodnote viac ako 8 miliónov EUR.
Komplexné právne poradenstvo poskytnuté konštruktérskej spoločnosti v súvislosti s vývojom, testovaním a výrobou závodného špeciálu Praga Racing Car.
Komplexné právne poradenstvo poskytnuté konštruktérskej spoločnosti v súvislosti s vývojom, testovaním a výrobou osobného auta K1 Attack.
Právne poradenstvo softwarovej spoločnosti v súvislosti s urovnaním nárokov súvisiacich s vytvorením počítačového programu.
Všeobecné právne poradenstvo poskytnuté softwarovej spoločnosti v oblasti energetiky.
Právne poradenstvo súvisiace s uplatnením si náhrady škody súvisiace s vytvoreným počítačovým programom.
Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s vývojom prototypu závodného špeciálu pre vnútorný okruh.
Právne poradenstvo poskytnuté slovenskej konštruktérskej spoločnosti v súvislosti so založením spoločností pre vývoj a výrobu prvej slovenskej družice.
Komplexné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, vypracovanie bezpečnostného projektu, školenie oprávnených osôb pre správcu rýchlostnej cesty R1 Pribina.
Zastupovanie výrobného podniku vo veci osobitnej registrácie biometrického dochádzkového systému.
Poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov pri prevádzke kamerových systémov pre fotovoltaické elektrárne.
Vypracovanie komplexnej bezpečnostnej dokumentácie na ochranu osobných údajov pre zbrojársku spoločnosť.
Spracovanie bezpečnostnej dokumentácie pre nadnárodného samostatného finančného agenta a jeho poolovú organizáciu.
Spracovanie komplexnej bezpečnostnej dokumentácie a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov pre viac ako 200 klientov.
Zastupovanie národného športového zväzu v súvislosti s kontrolou Úradu na ochranu osobných údajov.
Komplexné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov a vypracovanie bezpečnostného projektu pre medzinárodnú spoločnosť pôsobiacu v odvetví automobilového priemyslu.
Zastupovanie klienta v správnom konaní o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov.
Komplexné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie významnej sieti športových obchodov.
Prijatie záväzných vnútropodnikových pravidiel vo veci cezhraničného prenosu osobných údajov v rámci EHS ako aj do tretích krajín pre nadnárodnú spoločnosť pôsobiacu v IT oblasti.
Komplexné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, vypracovanie bezpečnostného projektu, vypracovanie obchodných podmienok pre poskytovateľa cloudových riešení.
Výkon zodpovednej osoby pre gymnázium.
Poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov pre štátnu galériu.
Komplexné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov a aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie pre celoslovensky pôsobiacu súkromnú bezpečnostnú službu.
Spracovanie bezpečnostnej dokumentácie pre významnú slovenskú cestovnú kanceláriu.
Komplexné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov pre veľkého poskytovateľa facility manažmentu s prevádzkami v rámci celého Slovenska vrátane poradenstva v oblasti whistleblowingu.
Komplexné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, vypracovanie bezpečnostného projektu, ako aj obchodných podmienok pre mnohých prevádzkovateľov internetových obchodov.
Poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany osobných údajov pre viaceré účtovnícke spoločnosti.
Právne poradenstvo pri zakladaní investičného fondu s účasťou štátu.
Právne poradenstvo súkromnému filmovému producentovi pri zakladaní filmového štúdia.
Právne poradenstvo pri navyšovaní základného imania významného investičného fondu na Slovensku.
Právne poradenstvo poskytované privátnym klientom a spoločnostiam v súvislosti s likvidáciou viac ako 60 spoločností.
Právne poradenstvo poskytnuté privátnym klientom v súvislosti s predajom spoločnosti v oblasti elektroinštalačného materiálu.
Právne poradenstvo poskytované privátnym klientom v súvislosti s predajom obchodných podielov v spoločnostiach.
Všeobecné právne poradenstvo poskytované spoločnostiam v súvislosti s korporátnymi zmenami.
Právne poradenstvo v súvislosti so zneužívaním dominantného postavenia, príprava podnetu na prešetrenie na Protimonopolný úrad a sťažnosti na Európsku komisiu poskytnuté únii slovenských chovateľov a spracovateľov mäsa.
Právne poradenstvo poskytnuté zbrojárskej spoločnosti pri stanovení podmienok exkluzívnej spolupráci.
Právne poradenstvo poskytnuté finančnej inštitúcii v súvislosti s distribúciu produktov vo forme franchisingovej štruktúry distribúciou produktov.
Právne poradenstvo poskytnuté významnému chemickému podniku v súvislosti s predajom priemyselných hnojív.
Právne poradenstvo poskytnuté kozmetickej spoločnosti pri štruktúrovaní distribúcie produktov a príprav zmluvnej dokumentácie.
Právne poradenstvo poskytnuté finančnej inštitúcii v súvislosti s koncentráciou.
Právne poradenstvo potravinárskej spoločnosti v súvislosti s dodávateľskými zmluvami.
Právne poradenstvo v súvislosti s právnym auditom administratívneho centra.
Komplexné právne poradenstvo medzinárodnej spoločnosti v súvislosti s využitím geotermálnym vrtom a výstavbou aquaparku.
Právne poradenstvo pre významnú zahraničnú banku v súvislosti s právnym auditom pozemkov určených pre výstavbu polyfunkčného centra.
Právne poradenstvo pre významnú finančnú skupinu v súvislosti s vysporiadaním práv k pozemkom pri realizácii administratívneho centra.
Právne poradenstvo pre významnú leasingovú spoločnosť pri príprave zmluvnej dokumentácie na leasing nehnuteľností.
Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s realizáciou unikátneho projektu multimediálneho centra na Slovensku.
Právne poradenstvo poskytnuté privátnym klientom v súvislosti s predajom bytov.
Právne poradenstvo poskytnuté privátnemu klientovi v súvislosti s dohodou o usporiadaní práv k pozemkom patriacich hlavnému mestu Slovenskej republiky.
Právne poradenstvo poskytnuté majiteľovi reštituovaných domov v súvislosti s regulovaným nájomným.
Právne zastúpenie zamestnanca v pracovnoprávnom spore o neplatnosť rozviazania pracovného pomeru.
Príprava interných pracovných predpisov pre zamestnávateľa.
Právne poradenstvo zamestnávateľovi pri obvinení z porušovania práva na rovnaké zaobchádzanie a z bossingu.
Príprava internej smernice o oznamovaní protispoločenskej činnosti a právne poradenstvo pri vybavovaní podnetov pre celoslovenského poskytovateľa facility manažmentu.
Komplexné právne poradenstvo verejnej inštitúcii v súvislosti s pracovným pomerom zamestnancov.
Právne poradenstvo v súvislosti so zaplatením odstupného.
Právne zastúpenie klienta v súdnom konaní v súvislosti s určením neplatnosti ukončenia pracovného pomeru.
Príprava pracovných zmlúv a dohôd o hmotnej zodpovednosti pre zamestnávateľa.
Právne poradenstvo poskytnuté slovenskej spoločnosti v súvislosti s nakladaním nebezpečných odpadov.
Vykonanie právnej previerky pre slovenskú spoločnosť v súvislosti s environmentálnymi rizikami.
Založenie obchodnej spoločnosti zoberajúcej sa nakladaním s odpadmi.
Zastupovanie klienta v konaní o dedičstve.
Právne poradenstvo a zastupovanie klienta v súvislosti s určením neplatnosti listiny o vydedení potomka.
Právne poradenstvo a zastupovanie klienta v súvislosti s vypracovaním listiny o vydedení potomka a závetu poručiteľa.
Právne poradenstvo a zastupovanie klienta v priebehu dedičského konania pred notárom ako súdnym komisárom.
Právne poradenstvo a zastupovanie klienta v súvislosti s rozvodom manželstva, úpravou práv a povinností k dieťaťu a určením vyživovacej povinnosti voči dieťaťu a matke.
Zastupovanie klienta v súvislosti s rozdelením majetku patriaceho do bezpodielového vlastníctva manželov, vrátane zastupovania v trestnom konaní.
Právne poradenstvo v súvislosti s uznaním rozvodu manželstva uzatvoreného podľa anglického práva na Slovensku.
Právne poradenstvo v súvislosti s úpravou práv k maloletému dieťaťu pochádzajúceho z medzinárodného manželstva.
Právne poradenstvo v súvislosti s dedením a reštituovaných pozemkov a bytového domu.
Právne poradenstvo v súvislosti so zapretím otcovstva.
Právne poradenstvo v súvislosti s dedením poľnohospodárskej pôdy.
Opakované právne zastupovanie klienta v priebehu daňového konania, ako i v celom priebehu prípravného trestného konania pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom v súvislosti s daňovými trestnými činmi.
Právne zastupovanie klienta v prípravnom konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom týkajúce sa trestných činov v súvislosti s obohatením sa na škodu cudzieho majetku.
Právne zastupovanie klienta v prípravnom konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom týkajúce sa trestných činov v súvislosti s poškodzovaním cudzieho majetku.
Právne zastupovanie klienta v prípravnom konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní a pred súdom týkajúce sa trestných činov v súvislosti s poškodzovaním cudzieho majetku.
Zastupovanie obchodníka so špeciálnou technikou v súdnom spore týkajúcom sa zaplatenia kúpnej ceny a náhrady škody.
Právne zastupovanie významnej obchodnej spoločnosti v niekoľkých súdnych sporoch v súvislosti s vymáhaním pohľadávok.
Právne zastupovanie zhotoviteľa stavby v súdnom spore s objednávateľom stavby.
Právne zastupovanie obchodnej spoločnosti v súdnych sporoch v súvislosti so spormi s jej obchodnými partnermi.
Právne zastupovanie klienta v spore ohľadom verejného obstarávania.
Zastupovanie významnej slovenskej banky v niekoľkých súdnych sporoch v súvislosti s platnosťou zmluvy o úvere a záložných zmlúv týkajúcich sa financovania nehnuteľností.
Zastupovanie významnej slovenskej banky v súdnom spore v súvislosti s platnosťou ručiteľského vyhlásenia týkajúceho sa financovania nehnuteľností.
Zastupovanie významnej slovenskej banky v sérii súdnych sporov s obchodnými partnermi.
Zastupovanie leasingovej spoločnosti v súdnom spore ohľadom nárokov vyplývajúcich z leasingu nehnuteľností.
Zastupovanie klienta v súdnom spore ohľadom vadného zhotovenia.

Povedali o nás

Využili sme služby JUDr. Lucie Semančínovej v oblasti ochrany osobných údajov. Spracovanie dokumentácie, komunikácia, ako aj naše špecifické požiadavky boli vybavené na vysokej profesionálnej úrovni, komplexne a k našej spokojnosti. V prípade potreby, určite oslovíme JUDr. Semančínovú k ďalšej spolupráci.

Zdeněk Drlík, Baumi s.r.o.

So spoločnosťou Semančín & Partners pracujeme od začiatku vzniku našej spoločnosti tzn. od roku 2017. Našu spoluprácu hodnotím ako veľmi úspešnú, nakoľko sa nám podarilo aj vďaka ich profesionálnemu prístupu, koncom roka 2018 získať povolenie od NBS vykonávanie činnosti ako Platobná inštitúcia. Bol to beh na dlhu trať, ale zvládli sme to spoločne. V rámci tejto našej “krátkej” spolupráce využívame plne profesionalitu všetkých ich odborníkov, hlavne v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj HR. Týmto by som rád v mene našej spoločnosti zaželal spol. Semančín & Partners veľa ďalších úspechov a hlavne spokojných klientov

Ing. Ivan Kubaš, CEO, spol. K-PAY a.s.

Spolupráca s advokátom Jozefom Semančínom bola veľmi efektívna. Oceňujem tiež individuálny a profesionálny prístup ku klientovi a ústretovosť.

Romana Sojáková, AB Facility

Spolupráca s pani Semančínovou bola veľmi príjemná. Je to odborník v oblasti Ochrany osobných údajov a po skončení vypracovania projektu ochotne poradí a odpovie na dodatočné otázky.

Romana Sojáková, vedúci personálneho a mzdového oddelenia, AB Facility s.r.o.

Na spolupráci s Jozefom si vážim konštruktívnosť a efektívnosť pri hľadaní riešení.

Matúš Jurových, Penta Investment, s.r.o.

V mene všetkých členov Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr ďakujem za profesionálny prístup JUDr. Semančínovej a celému kolektívu AK za perfektnú prípravu Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov pre členov našej asociácie a za aktívnu súčinnosť pri súvisiacich konaniach. Oceňujeme najmä ochotu pri spolupráci,profesionalitu, ústretovosť a súčinnosť pri konaniach s ÚOOÚ. Želáme AK SEMANČÍN&PARTNERS veľa takých spokojných klientov, ako je naša asociácia.

Ing. Stanislav Macko, Prezident SACKA

Únia hydinárov Slovenska hodnotí spoluprácu s Mgr. Jozefom Semančínom, LL.M. pozitívne a odporúča ho na spoluprácu aj pre svojich členov a zástupcov.

Ing. Mgr. Daniel Molnár, Únia hydinárov Slovenska

So službami Vašej spoločnosti v oblasti ochrany osobných údajov som bol absolútne spokojný, predviedli ste profesionálnu prácu.

Ing. Peter Adamec, PhD., konateľ P.A.EnergoConsulting, s.r.o.

Vo svojom mene chcem poďakovať za profesionálny prístup JUDr. Semančínovej za poskytnutú službu. Oceňujem najmä flexibilitu, ústretový a ľudský prístup, želám jej aj firme veľa spokojných klientov. Vaše služby odporúčam aj ďalej.

JUDr. Alica Packová Zväz potápačov Slovenska

Určite odporúčam tím JUDr. Semančínovej k vypracovaniu bezpečnostného projektu, nakoľko sa stretnete s profesionalitou, ochotou, precíznosťou a ústretovosťou.

Silvia Miklovičová, CFO Granvia Operation, a.s., správa rýchlostnej cesty R1 PRIBINA

Oceňujem najmä odborný rozhľad, využitie skúseností z praxe v oblasti ochrany osobných údajov a ústretový prístup.

Katarína Križanová, Právnik Zoznam, s.r.o.

S právnickou kanceláriou Semančín&Partners máme pozitívne skúsenosti. Stretli sme sa s profesionálnym prístupom vzhľadom na vybranú spracovanú tématiku Kódex spracúvania osobných údajov v digitálnom prostredí. Naviac nás právna kancelária samostatne informuje o ďalších zmenách v rámci problematiky GDPR, čo veľmi oceňujeme nakoľko je to nad rámec nami dohodnutej spolupráce.

Daša Karpelová, executive director IAB Slovakia, združenie pre internetovú reklamu

S Jozefom spolupracujem viac ako 8 rokov a veľmi si vážim jeho profesionálny prístup k akejkoľvek agende, ktorú sme spolu riešili. Jeho pragmatický prístup k vyjednávaniu komplexných úverových podmienok vedie vždy k efektívnemu výsledku.

Michal Staroň, WOOD & Company

Jozefa poznám z minulosti, z prípravy úverovej dokumentácie pre veľký developerský projekt, pričom Jozef odviedol kvalitnú prácu.

JUDr. Ing. Ľubomír Škvaril, Privatbanka, a.s.

Kombinácia profesionálneho a osobného prístupu, ako aj porozumenie potrebám klienta, predstavuje u Jozefa garanciu naplnenia očakávania jeho klienta.

Rastislav Václavík, Tatrabanka, a.s.

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky