Spory a arbitráž

Slovenské procesné právo prechádza rozsiahlou reformou. Postavenie sudcu sa zosilní a sudca bude mať významnejšie právomoci pri prejedávaní veci. Mení sa aj postavenie strán sporu, spor bude viac v rukách strán a ich právnych zástupcov, strany budú primárne zodpovedné za stanovenie dôkazov a zabezpečenie dôkazov v lehotách stanovených súdom.

Naša advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo v civilnom procesom práve  v sporovom konaní, nesporovom konaní a v rámci správneho súdnictva, ako i v rozhodcovských konaniach pred rozhodcovskými súdmi, ak je daná právomoc rozhodcovského súdu.

V rámci poskytovania právnych služieb najmä:

  • analyzujeme skutkový a právny stav,
  • navrhneme procesnú stratégiu,
  • pomôžeme pri navrhnutí a zabezpečení potrebných dôkazov,
  • zastúpime Vás v sporovom a mimosporovom konaní,
  • pripravíme pre Vás a vyrokujeme mimosúdnu dohodu,
  • pomôžeme Vám v súvislosti s exekúciou,
  • zastúpime Vás v konaní na rozhodcovskom súde.

Pokiaľ klientovi ešte márne neuplynula príslušná zákonná lehota na podanie mimoriadneho opravného prostriedku (žaloba na obnovu konania, dovolanie, podanie podnetu strany konania generálnemu prokurátorovi na podanie dovolania generálnym prokurátorom), poskytneme právne poradenstvo aj v procesnej fáze po právoplatnosti príslušného rozhodnutia príslušného súdu.

Referencie

Zastupovanie významnej slovenskej banky v sérii súdnych sporov s obchodnými partnermi.

Zastupovanie leasingovej spoločnosti v súdnom spore ohľadom nárokov vyplývajúcich z leasingu nehnuteľností.

Právne zastupovanie zhotoviteľa stavby v súdnom spore s objednávateľom stavby.

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky