Hospodárska súťaž a verejné obstarávanie

Právo hospodárskej súťaže predstavuje významnú oblasť špecializácie advokátskej kancelárie SEMANČÍN & PARTNERS. Máme bohaté skúsenosti vo všetkých smeroch súťažného práva, najmä pri vyšetrovaní možného zneužívania dominantného postavenia, pri vyšetrovaní kartelov, vertikálnych dohôd, pri inšpekciách ako aj koncentráciách, a to ako vnútroštátneho tak aj európskeho súťažného práva.

Naša dokonalá znalosť a dlhoročné skúsenosti v uplatňovaní práva hospodárskej súťaže sú nespornou výhodou, ktorú radi využijeme vo Váš prospech.

Našim klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti práva hospodárskej súťaže, najmä:

  • právne posúdenie súťažných aspektov zmlúv, dohôd a iných dojednaní, ako vertikálnych tak aj horizontálnych, vrátane distribučných a franchisingových,
  • právne posúdenie súladu obchodných praktík dominantných podnikateľov so súťažnými pravidlami,
  • príprava a aplikácia súťažného compliance programu,
  • právne poradenstvo v oblasti kontroly koncentrácií, vrátane právneho zastúpenia pri oznamovaní koncentrácií na Protimonopolný úrad SR,
  • právne zastúpenie v konaní o možnom zneužívaní dominantného postavenia pred Protimonopolným úradom SR alebo Európskou komisiou, 
  • právne zastúpenie v konaní o možnej dohode obmedzujúcej súťaž pred Protimonopolným úradom SR alebo Európskou komisiou,
  • v prípade neohlásenej inšpekcie Protimonopolného úradu SR alebo Európskej komisie vieme poskytnúť naliehavú právnu pomoc,
  • právne poradenstvo pri tzv. leniency programe, tzn. oznámení existencie kartelovej dohody výmenou za upustenie od pokuty.

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS poskytuje právne poradenstvo aj v oblasti nekalosúťažného konania a v oblasti regulácie sieťových odvetví.

Rovnako Vám vieme poskytnúť komplexné právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania:

  • Právne poradenstvo verejným obstarávateľom a obstarávateľom pri príprave, priebehu a vyhodnotení verejného obstarávania, prípravu zmluvnej dokumentácie s úspešným uchádzačom.
  • Právne poradenstvo uchádzačom a záujemcom vo verejnom obstarávaní, príprava ponuky a dokumentácie, uplatňovanie revíznych postupov a námietok na Úrad pre verejné obstarávanie. 

Okrem právneho poradenstva venujeme osobitnú pozornosť zastupovaniu klientov v súdnych konaniach týkajúcich sa daných oblastí.

Referencie

Právne poradenstvo poskytnuté finančnej inštitúcii v súvislosti s koncentráciou.

Právne poradenstvo poskytnuté významnému chemickému podniku v súvislosti s predajom priemyselných hnojív.

Právne poradenstvo poskytnuté zbrojárskej spoločnosti pri stanovení podmienok exkluzívnej spolupráci.

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky