Duševné vlastníctvo a informačné technológie

Naša advokátska kancelária disponuje tímom skúsených expertov z oblasti IP / IT práva, ktorí sú pripravení poskytnúť Vám komplexné právne poradenstvo v tejto dynamicky sa meniacej právnej oblasti.

Právo duševného vlastníctva (IP Právo)

Inovácie predstavujú významný ukazovateľ vo  väzbe na rozvoj podnikania. Ako sa dajú inovácie v prostredí rastúcej podnikateľskej súťaže, globalizácie ekonomiky a rýchleho technologického vývoja odpovedajúcim spôsobom chrániť?

V oblasti IP práva ponúkame poradenstvo najmä v nasledovných oblastiach:

  • autorské právo a práva súvisiace s autorským právom (práva výkonného umelca, práva výrobcu zvukového záznamu, práva výrobcu audiovizuálneho záznamu, práva vysielateľa), práva k databáze,
  • právna agenda ohľadom ochranných známok (rešerše, zápisy, predlžovanie platnosti, zastupovania pred príslušnými úradmi),
  • právne poradenstvo v súvislosti s patentmi, úžitkovými vzormi, dizajnami a súvisiacimi licenciami,
  • poradenstvo ohľadom franchisingu,
  • ochrana osobnostných práv

Právo informačných technológií (IT Právo)

Vývoj v oblasti informačno-komunikačných technológií napreduje bezprecedentnou rýchlosťou, čoho dôsledkom je výrazný dosah na fyzické a právnické osoby využívajúce tieto technológie. Avšak aj tento virtuálny technologický svet má svoje právne pravidlá, ktoré sú súhrnne označované ako IT právo.

V oblasti IT práva ponúkame poradenstvo najmä v nasledovných oblastiach:

  • softvérové právo – príprava a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie (licenčné zmluvy na softvéru, zmluvy o vývoji a tvorbe softvéru, zmluvy na servis a údržbu softvéru, zmluvy ohľadom outsourcingu, SLA, Cloud computingu, SaaS),
  • internetové a doménové právo – poradenstvo, registrácia doménových mien, riešenie doménových sporov,
  • právo elektronických komunikácií,
  • zastupovanie v sporoch vyplývajúcich z práva informačných technológií.

Referencie

Komplexné právne poradenstvo poskytnuté konštruktérskej spoločnosti v súvislosti s vývojom, testovaním a výrobou závodného špeciálu Praga Racing Car.

Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s vývojom prototypu závodného špeciálu pre vnútorný okruh.

Právne poradenstvo poskytnuté slovenskej konštruktérskej spoločnosti v súvislosti so založením spoločností pre vývoj a výrobu prvej slovenskej družice.

Povedali o nás

V mene všetkých členov Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr ďakujem za profesionálny prístup JUDr. Semančínovej a celému kolektívu AK za perfektnú prípravu Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov pre členov našej asociácie a za aktívnu súčinnosť pri súvisiacich konaniach. Oceňujeme najmä ochotu pri spolupráci,profesionalitu, ústretovosť a súčinnosť pri konaniach s ÚOOÚ. Želáme AK SEMANČÍN&PARTNERS veľa takých spokojných klientov, ako je naša asociácia.

Ing. Stanislav Macko, Prezident SACKA

S právnickou kanceláriou Semančín&Partners máme pozitívne skúsenosti. Stretli sme sa s profesionálnym prístupom vzhľadom na vybranú spracovanú tématiku Kódex spracúvania osobných údajov v digitálnom prostredí. Naviac nás právna kancelária samostatne informuje o ďalších zmenách v rámci problematiky GDPR, čo veľmi oceňujeme nakoľko je to nad rámec nami dohodnutej spolupráce.

Daša Karpelová, executive director IAB Slovakia, združenie pre internetovú reklamu

So spoločnosťou Semančín & Partners pracujeme od začiatku vzniku našej spoločnosti tzn. od roku 2017. Našu spoluprácu hodnotím ako veľmi úspešnú, nakoľko sa nám podarilo aj vďaka ich profesionálnemu prístupu, koncom roka 2018 získať povolenie od NBS vykonávanie činnosti ako Platobná inštitúcia. Bol to beh na dlhu trať, ale zvládli sme to spoločne. V rámci tejto našej “krátkej” spolupráce využívame plne profesionalitu všetkých ich odborníkov, hlavne v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj HR. Týmto by som rád v mene našej spoločnosti zaželal spol. Semančín & Partners veľa ďalších úspechov a hlavne spokojných klientov

Ing. Ivan Kubaš, CEO, spol. K-PAY a.s.

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky