Duševné vlastníctvo a informačné technológie

Naša advokátska kancelária disponuje tímom skúsených expertov z oblasti IP / IT práva, ktorí sú pripravení poskytnúť Vám komplexné právne poradenstvo v tejto dynamicky sa meniacej právnej oblasti.

Právo duševného vlastníctva (IP Právo)

Inovácie predstavujú významný ukazovateľ vo  väzbe na rozvoj podnikania. Ako sa dajú inovácie v prostredí rastúcej podnikateľskej súťaže, globalizácie ekonomiky a rýchleho technologického vývoja odpovedajúcim spôsobom chrániť?

V oblasti IP práva ponúkame poradenstvo najmä v nasledovných oblastiach:

  • autorské právo a práva súvisiace s autorským právom (práva výkonného umelca, práva výrobcu zvukového záznamu, práva výrobcu audiovizuálneho záznamu, práva vysielateľa), práva k databáze,
  • právna agenda ohľadom ochranných známok (rešerše, zápisy, predlžovanie platnosti, zastupovania pred príslušnými úradmi),
  • právne poradenstvo v súvislosti s patentmi, úžitkovými vzormi, dizajnami a súvisiacimi licenciami,
  • poradenstvo ohľadom franchisingu,
  • ochrana osobnostných práv

Právo informačných technológií (IT Právo)

Vývoj v oblasti informačno-komunikačných technológií napreduje bezprecedentnou rýchlosťou, čoho dôsledkom je výrazný dosah na fyzické a právnické osoby využívajúce tieto technológie. Avšak aj tento virtuálny technologický svet má svoje právne pravidlá, ktoré sú súhrnne označované ako IT právo.

V oblasti IT práva ponúkame poradenstvo najmä v nasledovných oblastiach:

  • softvérové právo – príprava a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie (licenčné zmluvy na softvéru, zmluvy o vývoji a tvorbe softvéru, zmluvy na servis a údržbu softvéru, zmluvy ohľadom outsourcingu, SLA, Cloud computingu, SaaS),
  • internetové a doménové právo – poradenstvo, registrácia doménových mien, riešenie doménových sporov,
  • právo elektronických komunikácií,
  • zastupovanie v sporoch vyplývajúcich z práva informačných technológií.

Referencie

Právne poradenstvo softwarovej spoločnosti v súvislosti s urovnaním nárokov súvisiacich s vytvorením počítačového programu.

Právne poradenstvo súvisiace s uplatnením si náhrady škody súvisiace s vytvoreným počítačovým programom.

Právne poradenstvo poskytnuté slovenskej konštruktérskej spoločnosti v súvislosti so založením spoločností pre vývoj a výrobu prvej slovenskej družice.

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky