Ochrana osobných údajov a informačná bezpečnosť

Dáta sú hybnou silou dnešnej informačnej ekonomiky. Rýchly a lacný prenos údajov vytvoril priestor pre rozvoj nových možností. Vytvoril však aj priestor pre nové riziká, ktoré sa zväčšujú raketovou rýchlosťou. Narušenie osobných údajov, krádež identity, vysoké pokuty, štátna kontrola, strata zákazníckej dôvery – toto sú hrozby pre organizácie každej veľkosti, v každom sektore, po celom svete.

Ochrana osobných údajov a informačná bezpečnosť predstavujú nosnú oblasť špecializácie advokátskej kancelárie SEMANČÍN & PARTNERS. Sme súčasťou najväčšej medzinárodnej organizácie združujúcej profesionálov v oblasti ochrany osobných údajov, The International Association of Privacy Professionals (IAPP).

Naše skúsenosti zahŕňajú poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov pre viac ako 200 klientov z rôznych odvetví, napríklad organizácie z finančného sektora, energetiky, stavebníctva, automobilového priemyslu a správy ciest, z obranného priemyslu a IT sektora, organizácie realitného trhu, cestovného ruchu, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, hotely a profesijné združenia, organizácie verejného sektora, kultúry, média, zamestnávateľov a iné klientsky orientované firmy, od nadnárodných korporácii až po lokálnych prevádzkovateľov.   

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti ochrany údajov, ako aj informačnej bezpečnosti na vysokej odbornej úrovni vychádzajúc pritom z právneho poriadku Slovenskej republiky, európskeho práva, ako aj najnovších poznatkov z informačnej bezpečnosti.

V rámci našich služieb Vám vieme poskytnúť:

 • audit stavu ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti,
 • vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov,
 • cezhraničný prenos osobných údajov v rámci EHS, ako aj do tretích krajín, záväzné vnútropodnikové pravidlá alebo štandardné zmluvné doložky,
 • zmluvy o spracovaní a prenose osobných údajov, zmluvy medzi prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi,
 • informačná povinnosť prevádzkovateľa, poučenia o právach dotknutých osôb a iné vyhlásenia voči dotknutým osobám pri online aktivitách,
 • formulácie súhlasov so spracúvaním osobných údajov,
 • poučenia oprávnených osôb, ktoré spracúvajú osobné údaje,
 • zastupovanie klientov pri osobitnej registrácii informačných systémov (napr. biometrický dôchodkový systém, kamerový systém) a pri oznamovaní informačných systémov na Úrad na ochranu osobných údajov,
 • zastupovanie v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov v prípade kontroly alebo konania o ochrane osobných údajov (absolvovali sme s našimi klientmi už niekoľko kontrol, preto vieme, na čo sa kontrolóri zameriavajú a ako postupujú),
 • pomoc pri vybavovaní sťažností a podnetov dotknutých osôb a pri narušení dát,
 • poradenstvo pri zavádzaní alebo zmene technických, personálnych a organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov,
 • výkon externej zodpovednej osoby,
 • školenia a vzdelávanie v oblasti ochrany osobných údajov.

Nová európska legislatíva upravujúca ochranu osobných údajov, tzv. Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov (GDPR) sa začne uplatňovať jednotne vo všetkých členských krajinách od 25. mája 2018. GDPR prináša mnoho zmien, s ktorými sa budú musieť prevádzkovatelia a sprostredkovatelia vysporiadať. 

Nakoľko je GDPR akousi "minirevolúciou" v ochrane osobných údajov, prinášame vám všetky podstatné a aktuálne informácie o GDPR a jeho implementácii do praxe na našej novej informačnej webovej stránke venovanej len problematike GDPR a kybernetickej bezpečnosti. 


Viac info na www.gdpr-
semancin.sk

 

Referencie

Zastupovanie výrobného podniku vo veci osobitnej registrácie biometrického dochádzkového systému.

Zastupovanie národného športového zväzu v súvislosti s kontrolou Úradu na ochranu osobných údajov.

Prijatie záväzných vnútropodnikových pravidiel vo veci cezhraničného prenosu osobných údajov v rámci EHS ako aj do tretích krajín pre nadnárodnú spoločnosť pôsobiacu v IT oblasti.

Povedali o nás

Spolupráca s pani Semančínovou bola veľmi príjemná. Je to odborník v oblasti Ochrany osobných údajov a po skončení vypracovania projektu ochotne poradí a odpovie na dodatočné otázky.

Romana Sojáková, vedúci personálneho a mzdového oddelenia, AB Facility s.r.o.

Určite odporúčam tím JUDr. Semančínovej k vypracovaniu bezpečnostného projektu, nakoľko sa stretnete s profesionalitou, ochotou, precíznosťou a ústretovosťou.

Silvia Miklovičová, CFO Granvia Operation, a.s., správa rýchlostnej cesty R1 PRIBINA

Oceňujem najmä odborný rozhľad, využitie skúseností z praxe v oblasti ochrany osobných údajov a ústretový prístup.

Katarína Križanová, Právnik Zoznam, s.r.o.

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky